Hypnose i behandling av angst og smerte

Hypnose er en ramme for behandling som her i Norge kun kan bli brukt av lege eller psykolog. Hypnose er altså egentlig ikke noen behandling i seg selv, men man kan bruke ulike behandlingsteknikker innenfor denne rammen. For at man skal kunne bli hypnotisert er det nødvendig at forholdet mellom klient og behandler bærer preg av tillit og samarbeid. Det er umulig å hypnotisere en som ikke selv ønsker det. Å være hypnotisert, eller i trance, er som regel en positiv og behagelig opplevelse hvor man kan glemme både tid og rom.

Terapeuten kan med ulike teknikker hjelpe klienten til å komme i en slik tilstand. Mange kan også oppleve lignende tilstander i dagliglivet, uten at en hypnotisør er til stede. Ved hjelp av ferdiginnspilte avspennings-programmer på kassett, eller ved andre måter av påvirkning, er det mulig å hypnotisere seg selv. Om man f.eks. ser en film og blir så opptatt av handlingen at man glemmer tid og rom, kan man også komme i en slags trancetilstand. De aller fleste kan, om de ønsker det, bli hypnotisert. Noen kan oppnå en dypere form for trance enn andre, det er individuelt. I en behandlingssituasjon er det som regel tilstrekkelig med en moderat form for fortrenge for å oppnå god effekt. Mange kan etterpå ikke huske noe av det som har skjedd under trancen, men dette er ikke en regel og er avhengig av trancedybde og person. Under en hypnose kan man heller ikke få en person til å gjøre ting mot sin egen vilje. Dette betyr at personen også i en trance har kontroll over seg selv

HYPNOSE GIR INFORMASJON
Angst er i dag et alvorlig problem for mange. Til forskjell fra redsel vet man ofte ikke hvorfor man har angst, eller hva man har angst for. Symptomene på angst kan variere noe, men det er vanlig med somatiske reaksjoner, som hjertebank, hyperventilering og svetting. Angsten kan komme som mer eller mindre akutte anfall, eller den kan vedvare over tid og anta mer kroniske former. Tradisjonelt skiller vi mellom fobisk angst, som kun kommer i bestemte situasjoner, f.eks. i en heis, og fritt flytende angst som ikke er knyttet til en bestemt situasjon men heller har blitt en del av persoligheten.

I behandling av angst kan hypnose brukes på forskjellige måter. Vet man ikke hvorfor angsten er der, og man ønsker å finne det ut, kan hypnose bli brukt som en avdekkende metode. Man prøver å få mer informasjon om ubevisst materiale, for så å kunne få bedre innsikt i problemene.

Hypnose kan også brukes for å lære seg til bedre å kunne kontrollere angsten. Det kan gjøres ved at klienten under en trance får forestille seg en vanskelig situasjon som for ham I henne ofte fører til angst. Neste skritt blir å finne ut hvordan man kan påvirke symptomene på angst. Ved å trene på dette undertrance og senere praktisere det hjemme, kan pasienten oppnå bedre kontroll i ulike situasjoner.

AVSPENNINGSTEKNIKK
Mange pasienter har store vanskeligheter med avspenning generelt, de kan også utvikle angst for å få angst. Hypnose kan da bli brukt som en ren avspenningsteknikk for å lære pasienten å slappe bedre av. Det kan gjøres sammen med en erfaren terapeut, og gjerne også med et program innspilt på kassett som pasienten kan trene seg på hjemme. Med denne metoden kan vi forvente en generell reduksjon av indre spenninger.

Smerte kan deles inn i to grupper, en for akutt og en for kronisk smerte. Med kronisk smerte forstår vi smerte som vedvarer over et halvt år, og som fortsetter til tross for forsøk på behandling. I slike tilfeller er det ofte vanskelig å behandle årsaken til smerte, og man prøver derfor å lindre på symtomnivå. Når den tradisjonelle medisinen er forsøkt uten hell, kan man se nærmere på ulike psykologiske meto-der, som bruk av hypnose.

Før vi fikk de moderne metoder for bedøvelse, ble hypnose brukt som eneste smertelindring når man skulle foreta større operasjoner. Operasjonen forløp helt smertefritt for pasienten etter at han var blitt hypnotisert. Senere tids vitenskapelige undersøkelser, foretatt under kontrollerte forhold, har kunnet bekrefte den forbløffende virkning hypnose kan ha på smerte. Hvordan hypnose virker inn på smerteopplevelsen vet man ikke riktig. Smerte som varselsignal går frem til hjernen, men ved hjelp av ulike psykologiske mekanismer blir signalet ignorert. Vi skal nå se litt videre på noen slike mekanismer eller teknikker som kan bli brukt under en trance.

Å flytte oppmerksomheten over på noe annet kan føre til ignorering av smertesignalet. Konkret vil det si at man trener seg opp til å holde hjernen opptatt av en bestemt tankeprosess. Innholdet i dette blir, i samarbeide med en terapeut, tilpasset det enkelte individ.

ULIK SMERTE
Smerteopplevelsen har mange ulike kvaliteter, som kan bli manipulert med ulike forestillinger. Smerte kan være brennende, stikkende, dunkende, prikkende, murrende, o.s.v. Poenget er å finne frem til en smerteopplevelse som ikke er like plagsom som den opprinnelige. Å forestille seg kulde, nummenhet, eller noe annet som kjennetegner analgesi (manglende smertefornemmelse) har vist seg å kunne være meget effektivt. Dette kan gjøres med suggesjoner som: «Det skjer ikke med min kropp.» Flere torturofre har brukt denne teknikken for å kunne overleve meget smertefulle grusom-heter.

I tankene, og ved hjelp av ulike forestillinger, kan mennesket forflytte seg både i tid og rom. Her finnes ingen grenser, og ulike fantasier kan være verdifulle for å lære seg til å mestre smertene. I Bergen, hvor jeg har min praksis, har det vist seg å være spesielt effektivt å forestille seg at man ligger på en strand i Syden. Kjenne seg varm og god i hele kroppen, behagelig avslappet. For noen er det mulig å trene seg til å kunne gjøre dette også når de opplever smerte.

Generelt kan vi si at enhver aktivitet eller forestilling som virker avslappende, også reduserer både smerte og angst. Videre at økt an-spenthet fører til mer angst og økt smerte. Å lære seg en god avspen-ningsteknikk er derfor meget viktig for pasienter som lider av kronisk smerte og angst. Ved smerteklinikken i Bergen brukes mye et ferdiginnspilt program med selvhypnose på kassett. Kassetten kan pasienten ta med seg hjem for å trene seg på selvhypnpse og mange har hatt stort positivt utbytte av dette.

Av psykolog Gunnar Rosen

 

Artikkelategori: