Nytt kurs i oktober for kvinner i voldelige og vanskelige forhold

Informasjonssenteret Hieronimus har sammen med psykologspesialistene Kari Lossius og Nina Elin Andresen, tidligere lensmann og politiinspektør Harald Andersen og psykiatrisk sykepleier Unn Else Krywinski gleden av å informere om at det starter nytt kurs i oktober. 

Påmelding kan skje gjennom telefon 402 33 936, epost: hinforma@online.no eller ved å skrive til oss:

Informasjonssenteret Hieronimus, Boks 32, 5821 Bergen.  

Kurset går over 10 kvelder 

Kurset er gratis 

Vi garanterer full konfidensialitet for kursdeltakere 

Facebook: Informasjonssenteret Hieronimus

Kontakt oss også gjerne for ytterligere informasjon. 

PSYKOLOGER, POLITIFOLK OG SELVHJELPERE: De forskjellige kurslederne er avgjørende for resultatene vi får. Vi vektlegger derfor særlig: Personlige egenskaper + erfaring og profesjonskompetanse.

Psykologenes rolle i kurset er å fremme forståelse for mekanismer rundt egne valg, vaner og avgjørelser. Hvorfor man velger som man velger, hva som gjør at man blir, og ikke går samt hvordan kan man endre handle og tankemønster og velge sunnere og bedre. Psykologene har bred erfaring fra rusbehandling, noe som gir særlig kompetanse på avhengighet som er sterkt fremtredende i usunne forhold.   

Politimannens rolle er å gi råd og veiledning opp mot politirelaterte forhold. Forklare om prosesser som må gjennomgås fra anmeldelse blir levert, forklaring, avhør og straffemessige opplegg. Også råd om hvordan gå frem for å få alarm, besøksforbud, ja alt som har med politiets arbeide og innsats for å hjelpe en voldsutsatt. Politipersonen vi benytter er ikke i aktiv tjeneste, og kommer dermed ikke i konflikt med å måtte anmelde saker som kommer opp på grunn av offentlig påtale, men heller motivere og anbefale deltakere å gå til anmeldelse når de er moden for det.   

Selvhjelperens rolle er å bruke Hieronimus sitt konsept med over 30. års selvhjelpserfaring, videreføre metodene til disse gruppene, slik at gruppene etter endt kurstid også har et potensiale til å fortsette videre som selvhjelpsenheter og stå på egne bein uavhengig av Hieronimus og kursledere. Deltakere har fått et fellesskap, det å ikke være alene. Å ha et nettverk av likesinnede samt styrken i å stå sammen med andre som er i en tilsvarende prosess. Støtte og hjelpe hverandre utfra et mellommenneskelig perspektiv og i en felles søken og streben etter å få det bedre. Informasjonssenteret Hieronimus har drevet selvhjelpsarbeid siden 1985, og var en av foregangsmodellene for selvhjelp her i landet.  

Det offentlige har mangelfull kunnskap på området! 

20 års arbeide med vold i nære relasjoner har avdekket og bekreftet at de fleste offentlige instanser ikke har den fornødne kompetanse/erfaring omkring denne problematikken. I arbeidet med «Kurssekvens for kvinner som trenger hjelp til å bryte ut av voldelige og vanskelige forhold», erfarer vi stadig at kvinner som søker offentlig hjelp og assistanse ikke får den hjelp de trenger og har krav på til å komme seg ut av de situasjonene som er oppstått.

Vi nevner:

Samarbeidsproblemer i et forhold 

Samarbeidsproblemer opp mot barn 

Økonomiske samarbeidsproblemer 

Området er så innfløkt at det krever spesialkompetanse som det offentlige ikke har mobilitet å opparbeide seg. Dommere i rettsvesenet har heller ikke den fornødne innsikt i denne problematikken. 

Vold i nære relasjoner. 

Kurset som nå blir avholdt for 20. året på rad, er en samarbeidsmodell med politi, selvhjelp og psykologer. Kurset startet første gang i 2001 i Bergen, og ble i årene etter også startet opp i Oslo og i Stavanger etter samme modell, og med støtte fra Justisdepartementet. Kursholderne er blant landets mest erfarne på området vold i nære relasjoner.   

Informasjonsplakat om kurs for kvinner i voldelige og vanskelige forhold

Artikkelategori: