Ny studie fra Institute for Mental Health

Nyere antidepressiva (SSRI) reduserer faren for selvmord

En industriuavhengig amerikansk undersøkelse som nylig ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet ”American Journal of Psychiatry” viser at nyere antidepressiva (SSRI eller såkalte ”lykkepiller”) reduserer selvmordsfaren hos voksne og ungdom som lider av depresjon. Undersøkelsen som omfattet 65,000 voksne, ungdom og barn viser at selvmordsforsøk ble redusert med mer enn femti prosent sammenlignet med måneden før pasientene startet behandlingen. Funnene tyder på at redselen for økt selvmordsfare ved bruk av antideppresiva er overdreven og feilaktig.

Antidepressiva har vært under granskning internasjonalt siden 2003, og i mars 2004 utstedte den amerikanske legemiddelkontrollen (FDA)en offentlig advarsel om mulig økt selvmordsfare spesielt blant unge under 18 år ved bruk av nyere antidepressiva. I Norge raste det storm rundt en rekke såkalte lykkepiller vinteren 2005, med fokus på økt selvmordsfare hos barn og unge. Den nye undersøkelsen bør føre til en endring i debatten rundt, og synet på bruk av nyere antidepressiva.

I følge undersøkelsen var faren for selvmord høyest måneden før behandling ble igangsatt, og sank jevnt etter behandlingsoppstart ved bruk av nyere antidepressiva. Risikoen for selvmord under behandling med antidepressiva i den akutte fasen er tilnærmet 1 blant 3000 behandlede og risikoen for selvmordsforsøk er tilnærmet 1 blant 1000.

Til tross for at reduksjonen av selvmordsforsøk ble redusert med mer enn femti prosent også blant barn og ungdom, er risikoen for selvmord eller selvmordsforsøk likevel fire ganger høyere blant barn og unge enn hos voksne. Undersøkelsen omfattet for få barn og ungdom til å kunne bidra videre i debatten rundt bruk av antidepressiva i denne aldersgruppen.

Undersøkelsen viser at selvmordsfaren ble redusert med mer enn femti prosent sammenlignet med måneden før påbegynt behandling ved bruk av nyere antidepressiva.

”Denne undersøkelsen viser at behandling med nyere antidepressiva ikke øker faren for selvmord, og fokus bør nå skifte fra hvor farlige disse medikamentene er til hvordan man kan bedre behandlingen av deprimerte. Her er god oppfølging et viktig stikkord’, sier forfatterne av studien i et intervju med Reuters Health.

En avsluttende konklusjon i studien er at: ”En mer systematisk oppfølging av depresjonsbehandlingen vil medføre at flere vil bli friske. Det er et behov for en bedre oppfølging av antidepressiv behandling, men en advarsel om økt risiko for selvmord forårsaket av antidepressiva, vil i større grad kunne være til hinder for en effektiv behandling enn til å bedre behandlingen”.

 

Artikkelategori: