Wellbutrin Retard.

Et nytt behandlingsalternativ ved depresjon som ikke gir de vanlige bivirkningene som tretthet, seksuelle problemer og økt søvnbehov

Av Eva Rognvik..

Depresjon er en svært smertefull og invalidiserende lidelse.
Det sies at depresjon ikke er en dødelig sykdom – dette er en sannhet med visse modifikasjoner for virkeligheten er dessverre slik at vi har en skyhøy selvmordsrate i Norge, og svært mange av disse selvmordene skyldes nettopp depresjoner hos mennesker som ikke har fått behandling og hjelp.
Det er viktig å søke profesjonell hjelp når man føler seg nedstemt over tid og kanskje har noen av disse symptomene;

Tristhet og fortvilelse som varer over tid.
Følelsen av uro/angst, at livet er tomt og meningsløst og at man får lavere terskel, blir oftere irritert og mister konsentrasjon.
Enkelte mennesker gråter lett når de er deprimerte, andre igjen er følelsemessig låst i et lukket mørke, det oppleves som følelsene er forsvunnet og man kjenner bare på oppgitthet og meningsløshet.
Depresjon kan gjøre at man blir fortere trett enn vanlig, at hverdagslige gjøremål blir til kjempetiltak å få gjennomfør, som bare det å skifte en lyspære i en lampe. Man utsetter og utsetter…etter hvert blir det tungt å stå opp, være oppe, dusje og kle på seg.
Noen spiser mer når de er deprimert, legger på seg og gir blaffen i utseendet. Andre er appetittløse og raser ned i vekt.
Økt søvnbehov er vanlig ved depresjon, men mangel på søvn er også et symptom, at man sliter med å få sove, kjenner på fortvilelse over dette, og om man skulle sovne om kvelden så våkner man gry tidelig om morgenen og bare kjenner på desperasjon og følelsesmessig smerte.
Man får skyldfølelse fordi det er slik – at man ikke fungerer tilfredsstillende og ikke klarer å møte kravene fra verken jobb, venner eller familie, skyldfølelse og hjelpeløshet følelse følger dette, og noen begynner å tenke alvorlig på død og det å ta sitt eget liv.

Depresjon er vel den største folkesykdommen her i landet.
Det antas at 25 % av alle kvinner og 15 % av alle menn vil oppleve eller har opplevd depresjon minst en gang i livet. For enkelte er dette en tilstand som kommer og går, som svinger ved årstiden, og som kan trigges av forskjellige livssituasjoner og kriser.
Forskere hevder at depresjon kan skyldes arv, sosiale faktorer, oppvekstmiljø og også kjemiske forhold i hjernen.
Hva som kom først av høna eller egget er det vel ikke noen klar formening om da noen mener de fysiske forandringene i hjernen kommer av at folk har gått med ubehandlet depresjon over tid, mens andre, mener at de fysiske forandringene i hjernen er årsak til at depresjonen kom.
Det er vel i grunnen ikke så veldig vesentlig å få klargjort rekkefølgen når depresjonen er et faktum og den deprimerte holder på å gå i stykker av sjelelig smerte som skriker etter å lindres.

Det som er viktig med en depresjon er at pasienten kommer tidlig til behandling. Om vedkommende ikke selv skjønner at han/hun er deprimert bør venner og pårørende si fra om de merket endret personlighet hos en venn eller kollega over tid.
Menn for eksempel kan reagere forskjellig på depresjon fra kvinner. Symptomene hos menn er ofte endret toleranse overfor stress, økt aggresjon og irritabilitet.
Menn har lettere enn kvinner for å selvmedisinere seg i begynnelsen, bruke mer alkohol, ta piller eller øke aktivitetsnivået til uforsvarlige høyder.
På denne måten kan depresjonens symptomer dempes noe. I tillegg henger det vel igjen gamle fordommer mot å ha en psykisk lidelse, at det er lite mandig og at man ikke snakker om slike ting.
Mange menn som har vært besluttsomdyktige merker at det blir vanskeligere å ta valg og beslutninger.
De føler seg tom og utbrent og mister oversikten og systemet i livet og gjøremålene sine.
Menn har vanskeligere enn kvinner for å snakke om følelser, så det er ikke uvanlig at menn går alene med plagene sine og også tankene på å ta sitt eget liv.

Depresjon er også mer vanlig enn man trodde blant eldre mennesker
Man antar at det i dag finnes 100 000 eldre mennesker som er alvorlig deprimerte.
Eldre mennesker forventes dessverre å være noe nedstemte da de jo ofte opplever å miste nettverk, fungere dårligere fysisk og bli ensomme. derfor søker ikke eldre mennesker så ofte hjelp for depresjon – de går i stedet gjerne til legen og snakker om ” ondtene” sine og legene hører på uten å sette i gang tester for å kartlegge om det ligger en ubehandlet depresjon til grunn for alle ” ondtene”. Det er svært viktig at leger blir mer opptatt av nettopp å kartlegge depresjon hos eldre – da ubehandlet depresjon hos eldre mennesker kan føre til for tidlig demens.

Det er flere måter å nærme seg en depresjon på.
For noen er det greit med samtaleterapi, få noen å snakke med om ting som er vondt og vanskelig og i samarbeid med terapeuten finne måter og veier å endre dette på samt bryte det depressive mønsteret og komme i gang med trening og aktiviteter som gir glede og mening.
Noen blir bedre av økt fysisk aktivitet og endring av kosthold.
Men det er dessverre ikke alle som klarer å kvitte seg med depresjon gjennom kosthold, trim og samtaleterapi.
Derfor har heldigvis også medikamentell behandling som er et godt og effektivt behandlingsalternativ.
Medisiner brukt i psykiatrisk behandling har dessverre ikke alltid hatt et godt ord på+ seg, så mange er redd for å starte med dette, de ser det også som et nederlag å skulle ta medisin for ” nervene”. Dette er trist. Har man en kroppslig lidelse tar man medisin med den største selvfølge – det skulle jo bare mangle, men er da syk. Men på grunn av stigma, uheldige medieoppslag og skrekkpropaganda fra forstyrrete helseprofeter er det nesten for enkelte for bundet med skam å ta medisiner mot en psykisk lidelse. Dette er trist og bidrar til at tusenvis av mennesker som kunne blitt kvitt problemene sine og fått et betraktelig bedre liv enn kanossagang på sosial og trygdekontor ikke får og ikke tør ta imot behandling som hjelper.
Siden nittitallet har vi fått en mengde nye antidepressive preparater som er forbedrete utgaver av de gamle medisinene som mange fryktet og helst ikke ville ta grunnet tunge og ubehagelige bivirkninger.
De medisinene som er mest brukt i depresjonebehandling er;
Serotonin-reopptakshemmere SSRI medisiner eller på folkemunne Lykkepiller.
Monaminoksidase-hemmere.
Tricykliske antidepressiva – de gamle tablettene som for noen kan føles som tunge og gi mer ubehag, men de virker.
Av forskjellige årsaker er det ikke alle som tåler, responderer på eller ønsker å bruke noen av disse. Det kan være relatert til at de ikke klarer bivirkning som følger med, at tabletten ikke virker som den skal eller at det over tid blir tungt å slite med seksuell dysfunksjon og overvekt som noen opplever ved bruk av enkelte av disse medisinene.
Det er derfor vi ønsker å presentere Wellbutrin.
Det er et svært effektivt alternativ til de allerede eksisterende medisinene mot depresjon. Og i motsetning til dem som er skissert overfor gir ikke Wellbutrin verken søvnvansker, økt vekt eller seksuell dysfunjksjon. For godt å være sant?
Wellbutrin er det eneste antidepressiva som virker på både noradrenalin og dopamin.
Wellbutrin har de samme virkestoffene som ” bupoprion” eller Zyban – også kjent som røykepillen.

Er dette legemiddelindustriens måte å finne nye nedslagsfelt for Zyban på – eller har dette preparatet virkelig noe for seg for deprimerte mennesker?
Gjør det noen forskjell fra de allerede eksisterende?

Vi spør Professor Ulrik Fredrik Malt ved Rikshospitalet i Oslo.
Ulrik Malt har drevet behandling med Wellbutrin i flere år, og har tatt det inn på registreringsfritak til pasienter som ikke kunne behandles med andre antidepressiva. Malt regnes for å være en av våre fremste eksperter på Wellbutrin brukt i behandling av depresjon.

Hva er clouet med at Wellbutrin virker på både noradrenalin og dopamin ?
SSRI virker primært på omsetning av serotonin, men har også en viss effekt på omsetningen av noradrenalin i hjernen og – indirekte – også på omsetningen av dopamin. Edronax ( reboxetin ) er etlegemiddel som først og fremst virker på noradrenalinomsetningen, mens legemidler av typen Efexordepot ( vanlafaxin) og Cymbalta( duloxetin) har markert effekt både på serotonin og noradrenalin. Clouet ved Wellbutrin er at også dopamin har betydning ved mange former for depresjoner. Wellbutrin kan derfor være et aktuelt tillegg eller alternativ hos personer med visse typer depresjoner.

Når SSRI ble lansert i begynnelsen av nittitallet var det mye snakk om at det var serotonin som måtte økes eller reguleres, hva er forskjellen på dopamin, noradrenalin og serotonin ?
Serotonin, noradrenalin og dopamin er alle signalsubstanser mellom nerveceller. Ulike nerveceller utsonderer flere ulike typer signalsubstanser, blant annet også avhangig av hvor i hjernen de er lokalisert. Terapeutisk endring i serotoninomsetningen vil medføre bedring av stemningsleiet og redusert angst etter noen tid. Noradrenalin er i større grad knyttet til funksjoner som våkenhet og energi, mens dopamin blant annet har stor betydning for motivasjon.

Kan Wellbutrin brukes sammen med SSRI om noen står på dette og ikke riktig vet om de ønsker eller tør slutte med det ?
Wellbutrin kan brukes sammen med SSRI, men om det vil ha noen tilleggsgevinst er avhangig av både type depresjon og symptomutforming. Imidlertid hemmer Wellbutrin et enzym ( CYP2D6) som nedbryter visse typer SSRI slik som særlig Seroxat ( paroxetin) og Fontex/ Prozac ( fluoxetin). Kombinasjon av Wellbutrin og et av disse SSRIene krever derfor varsomhet og dosejusteringer.

Kan Wellbutrin brukes sammen med B-preparater eller sovemedisiner ?
I prinsippet ja, men det må alltid gjøres individuelle vurderinger. Det vil alltid være muligheter for nye bivirkninger når flere legemidler kombineres. Legemidler fra samme ” Gruppe” kan ha ulike nedbrytningsveier i kroppen. Det betyr at noen lettere kan blandes enn andre. Wellbutrin bør ikke brukes i forbindelse med brå avvenning fra alkohol eller bruk av andre legemidler som senker krampeterskelen ved seponering ( særlig benzodiazepiner og benzodiazepinlignende forbindelser).

Hvor lenge må man være uten annen medisin før man begynner med Wellbutrin?
Wellbutrin kan legges til SSRI uten større problemer. Hvir man skal begynne med Wellbutrin i stedet for SSRI, kan men i og for seg bytte over direkte. Man da plutselig seponering av SSRI kan gi kroppslig ubehag vil vi vanligvis anbefale gradvis nedtrapping med parallell opptrapping av Wellbutrin.
Unntaket er hvis en person har brukt Aurorix (moclobemid). Da bør det være et opphold på 1 døgn før man begynner med Wellbutrin. Hvis en person har brukt eldre legemidler av typen Nardil ( irreversible mono-amino-oxydase-hemmere) må det gå minst 14 dager etter seponering før oppstart av wellbutrinbehandling.

Du har tatt Wellbutrin inn på registreringsfritak, er det utelukkende for mennesker som ikke har kunnet bruke de øvrige antidepressive medikamentene som finnes, eller er det enkelte depresjoner du mener dette kan være et førstehåndsvalg for – at folk rett og slett skulle vært satt direkte på denne medisinen?
Vi har foreløpig ikke tilstrekkelig kunnskap til å utsi hvem der er som eventuelt vil ha best utbytte av Wellbutrin. Dem vi har gitt det til har derfor så langt alltid hatt annen medikasjon fra før. Wellbutrin er blitt gitt som et supplement.

Kan Wellbutrin brukes av gravide eller av kvinner som ammer ?
Resultat av dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. utvikling av foster, svangerskapsforløpet eller negativ påvirkning i perioden omkring eller etter fødsel. Hos mennesker er risiko ved bruk under graviditet ikke tilstrekkelig klarlagt, så langt tyder ikke data på at stoffet medfører misdannelser eller skader på det fødte barn. På grunn av dyreeksperimenter har man spekulert i om bupropion brukt under siste del av svangerskapet kan gi øket og stressfølsomhet hos det nyfødte barnet, men det er ikke data fra studier på barn som kan besvare denne muligheten. Er det påkrevd med bruk av antidepressiva under graviditet vil vi normalt foretrekke et SSRI da det for disse foreligger mange data som viser at risiko for misdannelser eller skadelig påvirkning for barnet er relativt liten. Bruk av bupropion under graviditet vurderes bare når forventet fordel ved bahandling er større enn mulig risiko.
burpropion utskilles i morsmelk, og man anbefaler derfor ikke legemiddelet brukt under amming.

Er Wellbutrin egnet for bruk til behandling av depresjon hos barn og ungdom ?
Det er publisert undersøkelser hvor man har brukt Wellbutrin hos barn og unge, spesielt hos dem som også har ADHD problematikk eller rusproblematikk. Erfaringene er så langt gode, men antallet studier og pasienter er så lite at det er for tidlig å si om – og i tilfelle hvilken plass- Wellbutrin eventuelt kan få i behandling av depresjoner hos barn og unge. Rent generelt er vi tilbakeholdne med å gi barn og unge legemidler. Og er det nødvendig, vil vi nok i første omgang velge legemidler som er utprøvd i større grad på barn og ungsom enn Wellbutrin.

- Eldre mennesker er jo hyppig plaget av depresjoner, vil eldre tåle Wellbutrin – der er jo mange eldre som må ha små doser av annen medisin nettopp på grunn av svekket toleranse ?
- Wellbutrin har vært brukt hos en del eldre på indikasjonen røykeavvenning ( Da under handelsnavnet Zyban ) Klinisk erfaring tilsier at eldre tåler Wellbutrin, men det foreligger ikke kontrollerte studier av eldre med depresjon som kan underbygge denne erfaringen. Men toleranse for legemidler er individuelt. Dessuten vil mange eldre kunne ha sykdommer og bruke andre legemidler som påvirker omsetning av Wellbutrin og endrer toleransen. Legen må alltid gjøre klinisk vurdering i hvert tilfelle.

- Fåes Wellbutrin på blå resept?
Det må søkes for refusjon av Wellbutrin på §10a. Hvis pasientene får godkjent denne søknaden, har pasienten full refusjon så lenge det er behov for behandling.

Kan allmennleger skrive ut Wellbutrin eller må det foreskrives av spesialist. Hvordan er prisen og hvor mange ganger i døgnet må medisinen tas ?
Så langt jeg kjenner kan alle skrive ut Wellbutrin, men man kan for sikker hets skyld sjekke med GSK. Vanlig dosering er 1 eller 2 tabletter en gang pr. døgn.
Tablettene koster 150 mg: 30 stk.Kr283.10 90 stk. kr.781,70.
300 mg: 30 stk. kr 505.80 90 stk. kr. 1448,70

- SSRI har jo vist seg effektiv mot forskjellige angstlidelser – det samme har jo faktisk de gamle tricykliske antidepressiva gjort også. Vil Wellbutrin være et godt preparat for en pasient med både panikkangst og depresjon – eller for den saks skyld andre angstformer som ofte kommer med depresjon ?
- Sannsynligvis nei. Erfaringene tilsier at et legemiddel som først og fremst virker på dopamin og noradrenalin har liten effekt på angstlidelser. Noen kan til og med få angsten forverret. Unntaket er depresjoner hvor angsten er en del av sykdomsbildet ved depresjonen. Hos disse vil angsten forsvinne når depresjonen forsvinner.

Om Wellbutrin gir økt angst eller gir angst som en bivirkning. Vil det da kanskje kunne utløse angst hos deprimerte som i utgangspunktet ikke ville ha utviklet angstlidelse aller angstsymptomer?
Wellbutrin kan gi økt angst og uro som bivirkning. Jeg har sett enkelte pasienter med depresjon som har fått mer angst i begynnelsen av Wellbutrinbehandlingen, men det gjelder ikke alle. Disse pasientene hadde imidlertid alle også hatt angst tidligere i sin sykehistorie.

Er Wellbutrin giftig – dvs at for mange tabletter gir dødelig uttfall ? Om noen bruker Wellbutrin til suicidalforsøk, eller kanskje er så fortvilet og syk at de tar for stor dose – glemmer at de har tatt tidligere samme dag ?
Tilgjengelige data tyder ikke på at faren for død ved overdose er så stor som ved bruk av de gamle tricykliske antidepressiva, men det er beskrevet alvorlige bivirkninger ved inntak av omkring 100 tbl a`150 mg. Det kan da forekomme krampeanfall som så vel hjerteforstyrrelser. Wellbutrin er derfor ikke helt ufarlig og ved fare for suicid er det nødvendig med tett oppfølging og eventuelt bare foreskrivning av mindre antall tabletter av gangen.

Kan man utføre vanlige gjøremål som bilkjøring og presisjonsarbeide når man bruker Wellbutrin ?
Ja, men regelen er at man først skal ha vent seg til bruken før man kjører bil. Selv om de fleste blir mer våkne, finnes det en liten gruppe som blir søvnige av Wellbutrin.

Mange forteller at de kommer til legen og snakker med ham/henne et kvarter, så får de en resept på antidepressiva og beskjed om å komme igjen til kontroll om noen måneder. Er ikke dette overfladisk oppstart med en medikamentell behandling ?
- JO! Det er nok ikke slik det bør være. Legemidler skal være et tillegg ved depresjonsbehandling, ikke et eneste tiltak. Og foreskriving av legemidler krever oppfølging både med tanke på effekt og bivirkninger.

- Hva annser du for å være forsverlig og god behandling hos en lege når man skal bli behandlet medikamentelt ?
Det er et for omfattende spørsmål til å besvare godt med få setninger. Men en grunnforutsetning er at pasienten føler seg lyttet til og forstått og får et psykososialt oppfølgingstilbud hos legen. Videre bør legen informere pasienten om tiden det tar før effekten kommer, og de vanligste bivirkningene av medikamentet og hvordan disse kan håndteres. Ved bruk av SSRI er det ikke minst viktig å omtale de seksuelle bivirkningene så vel som at for høy dose kan gi en ubehagelig følelse av å være følelsesmessig avflatet.

- Når man starter behandlingen. Hva starter man på og hvor går man så derfra. Er det noe man skal være obs på, faresignaler eller ubehag som skulle tilsi at man må oppsøke lege hurtig og at man ikke tåler medisinen ?
- Spørsmålet er for generelt formulert til å besvares enkelt. Normalt begynner legen på laveste dose. Hvor fort man øker er avhengig av både dybde av lidelsen og toleranse for legemiddelet. Tommelfingerregelen er at får man ubehagelige bivirkninger som gjør en urolig, eller at man utvikler sterk angst og økende depressive og / eller suicidale tanker, skal man straks oppsøke lege for eventuelt justering av behandlingen.

Hvilken pasient er den ideelle mottaker mht å respondere på Wellbutrin og få en god bedring av en tung og vond depresjon ?
- Det er ingen grunn til å annta at Wellbutrin som sådan representerer et gjennombrudd i behandlingen av depresjoner. For mange vil ikke Wellbutrin være et alternativ, eller ikke gi noen bedre effekt enn andre antidepressiva. Hvem som kan ha særlig utbytte av det vet vi foreløpig ikke, men molekylærbiologisk forskning vil antagelig bringe oss nærmere.
Inntil slik data foreligger vil indikasjonen for Wellbutrin særlig være depresjoner hvor det ikke først og fremst er de depressive og angstpregede symptomene som er hovedproblemet, men manglende evne til å føle glede, utmattelse med lavt nivå av energi og liten motivasjon for endring av adferd. Det vil si først og fremst depresjoner innenfor det bipolare spektrum. Depresjon med samtidig ADHD-problematikk vil antakelig også være et område hvor Wellbutrin vil kunne få en plass, avslutter Ulrik Malt.
-
-

 

Artikkelategori: