Arkiv

LOV OM ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV PSYKISK HELSEVERN

(PSYKISK HELSEVERNLOVEN)-BISTAND FRA POLITIET

Det følger av politilovens § 2 nr 5, jfr politiinstruksens § 2-2 nr 5, at politiet på anmodning plikter å yte andre offentlige myndigheter vern og bistand under deres tjenesteutøvelse når dette følger av lov og sedvane. Videre skal politiet etter politilovens § 2 nr 6, jfr politiinstruksens § 2-2 nr 6, samarbeide med andre myndigheter og organisasjoner tillagt oppgaver som berører politiets virkefelt så langt regler gitt i eller i medhold av lov ikke er til hinder for det.

Behov for egen ambulanse innen psykiatrien

Aurora i Bergen etterlyser et slikt tilbud i et brev til Helsedepartementet

Vi i Aurora Bergen mener det er et behov for en egen ambulansetjeneste i det psykiatriske helsevesen. I dette brev vil jeg kort kartlegge og argumentere for dette behovet, legge frem hvordan oppgavene en slik ambulansetjeneste kunne utført blir løst i dag samt peke på en del momenter ved opprettelse av en slik tjeneste.

Pårørende utslitt av psykiatrikrisen

Krisen i Oslo-psykiatrien går ut over de pårørende, mener Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri.

Avmakt, frykt og utslitthet er vanlige følelser blant medlemmene.
Mange av våre medlemmer er presset ut i uføretrygd. Den svingdørspolitikken som drives i psykiatrien i dag fører til stor utrygghet og merbelastning for pårørende, sier Bjørg Njaa, leder i Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP).

En kognitiv modell for behandling av sosial Fobi: Kliniske erfaringer

TIDSSKRIFT FOR NORSK PSYKOLOGFORENING 2001 • 38 • 1141 - 1148 SOSIAL FOBI 1141
En kognitiv modell for behandling av sosial fobi:
Kliniske erfaringer
Finn Magnus Borge, Asle Hoffart, Svein Myklebust og Gro Nore
Modum Bads Nervesanatorium, Vikersund
A cognitive model of social phobia:
Clinical observations
Theoretical and therapeutic principles of treating
social phobia based on Clark and Wells`s model are
presented. The model emphasises the influence of an
attentional shift to self-focus and other safety seeking

Humørsyk - eller manisk-depressiv?

Manisk-depressiv lidelse kalles i dag bipolar lidelse, og den rammer minst fem prosent av befolkningen. Fra Dagbladet 14.10.01 og gjengitt med tillatelse fra forfatterne FRED HOLSTEN, professor og KETIL J. ØDEGAARD, doktorgradsstipendiat

Generalisert angstlidelse

Mange symptomer omhandles.

Symptomer
Sykdomsprofil

De som rammes føler at det ikke er noen vei ut av den onde sirkelen av angst og bekymring.

Tvangslidelser - mange lider i det stille

Hver gang Guri vasker hendene, holder hun på lenge. Oftest 10-20 minutter før hvert måltid. Og like lenge etterpå. Hun må ofte vaske hendene 40-50 ganger om dagen. 20000 andre nordmenn plages også av en tvangslidelse...

Tore må sjekke kokeplata, lyset i stua og ytterdøra uendelig mange ganger når han forlater huset.

Elin må telle til ti mellom hvert ord hun sier. Videre må hun alltid utføre en del ritualer på en nøyaktig måte.

Vanligvis må ritualene utføres mange ganger.

HELSE OG SYKDOM - OFFENTLIG INNSATS GJENNOM 400 ÅR

Forelesningsrekken, lørdager mellom kl. 1200 og 1400, på Bryggens Museum i Bergen vil ta opp historiske og samtidige sider ved ulike helsetema, som kjønnsykdommer, vaksinasjoner, psykiatri, spiseforstyrrelser, legerollen, sykepleierrollen med flere.

Korrekthetens klappjakt på sheriffen

Sheriffen fra Bergen Vest, Harald Andersen, har nok en gang uttalt seg temmelig klønete om et ømtålig samfunnsproblem. Forrige gang han trampet i klaverert, gjaldt det vold mot kvinner i parforhold. Denne gangen er stikkordet voldtekt.

Videreutvikling av Cipramil

Dette er et alternativ/forbedring til et preparat som har hjulpet mange.
Her ligger pakningsvedlegget:

CipralexTM 5 mg, 10 mg filmdrasjerte tabletter
escitalopram (som oksalat)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
Om du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

Sider

Abonner på RSS - Arkiv