Behov for egen ambulanse innen psykiatrien

Aurora i Bergen etterlyser et slikt tilbud i et brev til Helsedepartementet

Vi i Aurora Bergen mener det er et behov for en egen ambulansetjeneste i det psykiatriske helsevesen. I dette brev vil jeg kort kartlegge og argumentere for dette behovet, legge frem hvordan oppgavene en slik ambulansetjeneste kunne utført blir løst i dag samt peke på en del momenter ved opprettelse av en slik tjeneste.

På 1970- tallet arbeidet Mental Helse frem ordningen med en psykiatrisk legevakt. Dette er en viktig brikke i arbeidet for å kunne gi akutt hjelp til mennesker med psykiske helseproblemer. Vi i Aurora mener tiden er kommet for en naturlig utvidelse av den psykiatriske legevakten, opprettelse av en egen psykiatrisk ambulansetjeneste.

Behovet for en ambulansetjeneste til mennesker med psykiske helseproblemer kan deles inn i flere områder. Det ene store feltet er transport fra legevakten til en psykiatrisk institusjon/ sykehus ved behov for øyeblikkelig innleggelse. Et annet felt der en psykiatrisk ambulanse vil være til stor hjelp, er ved tvangsinnleggelser. Det blir da kjøring fra respektives hjem og annet til en psykiatrisk institusjon. Et siste omfattende behovsfelt er ved transport av psykisk syke fra sine respektives hjem til en psykiatrisk institusjon, da ved frivillighet fra pasienten og i overensstemmelse med, eller på oppdrag fra, angjeldende psykiatriske institusjon. Det finnes også mindre behovsområder som transport av pasienter mellom psykiatriske institusjoner og annet.

Min argumentasjon for behovet for en psykiatrisk ambulansetjeneste vil være mangelfull fordi jeg ikke har dokumentasjon på omfanget av denne typen oppgaver. Jeg vil dog påstå at denne typen oppgaver i dag ikke blir utført på en tilfredsstillende måte.

Transport av mennesker med psykiske helseproblemer fra legevakten til en psykiatrisk institusjon skjer på flere måter. I noen tilfeller er det pasientens pårørende som tar seg av dette, i andre tilfeller blir transporten utført med drosje. Jeg vi i disse tilfellene mene at det er bedre for pasienten å bli tatt hånd om av en ambulanse, enn en drosje. For en akutt psykisk syk person, kan drosjeturen i mange tilfeller være vanskelig og opprivende. En psykiatrisk ambulanse vil kunne gi pasienten den nødvendige opplevelse av å kontinuerlig bli tatt vare på. Et siste område av transport fra legevakten til en psykiatrisk institusjon, er i tilfeller med tvangsinnleggelse. Denne oppgaven blir i dag utført av politiet. Dette ser vi på som en særdeles utilfredsstillende ordning. Vi mener det er krenkende overfor et sykt menneske å bruke politiet til en slik oppgave. Det er også og anta at en kvalitativ ambulansetjeneste vil kunne være bedre rustet til å takle problemstillinger ved slik transport enn politiet. Vi kan kanskje også anta at pasienten selv vil anse en ambulanse som et noe mer ”innbydende” transportmiddel enn en politibil og uniformert politi.

I all overvekt blir tvangsinnleggelser av pasienter fra respektives bopel til en psykiatrisk institusjon gjort av politiet. Jeg vil da argumentere som overfor at dette er krenkende behandling av et menneske med psykiske helseproblemer, og at en kvalitativ ambulansetjeneste ville være mer kompetent til å utføre denne oppgaven.

Når det gjelder de andre ovennevnte behovsområder vil en ambulansetjeneste gi et bedret tjenestetilbud for transport av ulik nødvendig grad.

Det er helt klart at opprettelse av en psykiatrisk ambulansetjeneste vil bli økonomisk omfattende. Likevell ser vi av ovennevnte argumentasjon at disse oppgavene allerede utgjør ikke ubetydelige kostnader for psykiatriske institusjoner og politietaten.

Når det gjelder utforming av denne ambulansetjenesten gir det mang en fundering. Vi anser det som essensielt at ambulansepersonalet må ha en spesiell psykiatrisk kompetanse, blant annet må de kunne håndtere ulike psykiske lidelser, utagerende atferd, ha muligheten til å gi medisinsk hjelp osv. Ambulansetjenesten må og ha en tilknytning til ulike tilbud i det psykiatriske helsevesen slik det anses mest fornuftig, sannsynligvis noe likt ambulansetjenesten i det somatiske helsevesen. Tjenestetilbudet bør og gi et kvalitativt like godt tilbud som ambulansetjenesten i det somatiske helsevesen.

Vennlig hilsen
David R. Skjoldheim
Nestleder Aurora

 

Artikkelategori: