Fagstoff

«On Being Sane in Insane Places»

På nettsiden til «De nasjonale forskningsetiske komiteene» er den berømte studien til David L. Rosenhan omtalt – «On Being Sane in Insane Places», sitat:

«Psykologen David Rosenhan sendte han 8 psykisk friske deltakere til ulike psykiatriske sykehus. De ble lagt inn med diagnosen schizofreni. Sykehuspersonalet oppdaget ikke at de egentlig var friske. Det oppdaget imidlertid de som virkelig var syke.»

Bipolar 3, eller kanskje 4?

Diagnosesystemene utvikler seg stadig. Fra før kjenner vi bipolar 1 og 2, men forskere har funnet flere.

Vi tar ikke sjansen på å oversette dette, men bipolar 3 gruppen dekker de som får oppstemte perioder utløst av antidepressiva eller rusmidler.

THE EVOLVING BIPOLAR SPECTRUM
Hagop S. Akiskal and Olavo Pinto
The Psychiatric Clinics of North America 22/3, sept 1999: 517-46

Selvmordshindring: barbari eller barmhjertighet?

Kan det å hindre et annet menneske i å ta sitt eget liv bedømmes som en moralsk forkastelig eller moralsk forsvarlig handling?

Når en leder tar livet sitt

Flere bedrifter og arbeidsplasser havarerer på grunn av dårlige personlige lederegenskaper enn av økonomiske årsaker, skriver Harald Reppesgaard

Nedbygging av plassar utanom sjukehus

løpet av 2001 vart det om lag 490 færre plassar i vaksenpsykiatriske institusjonar utanom sjukehus. Dette er ein nedgang på 17,5 prosent. Samstundes auka talet på plassar i dei vaksenpsykiatriske sjukehusavdelingane.

- MÅ ha bedre rutiner for oppfølging av tvang

- For og ettervern av psykotiske pasienter og pasienter på tvungen ettervern svikter, derfor blir en del av disse pasientene hentet av politiet. Dette kunne vært unngått om systemet hadde tatt mer ansvar sier Bergens Psykiateren Dag Oulie i en kommentar til Hieronimus Internett.

Av Eva Rognvik

LOV OM ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV PSYKISK HELSEVERN

(PSYKISK HELSEVERNLOVEN)
- BISTAND FRA POLITIET

Det følger av politilovens § 2 nr 5, jfr politiinstruksens § 2-2 nr 5, at politiet på anmodning plikter å yte andre offentlige myndigheter vern og bistand under deres tjenesteutøvelse når dette følger av lov og sedvane. Videre skal politiet etter politilovens § 2 nr 6, jfr politiinstruksens § 2-2 nr 6, samarbeide med andre myndigheter og organisasjoner tillagt oppgaver som berører politiets virkefelt så langt regler gitt i eller i medhold av lov ikke er til hinder for det.

Snill - når han ikke slår

Psykolog Torkil Berge
Kvinner som mishandles: Det er en som bryter norsk lov og en annen som er offer – og bruk av vold er et kriminelt forhold.

Kvinner som er utsatt for mishandling kan ha nytte av andre kvinners erfaringer. Mange opplever at det er vanskelig å bryte ut av forholdet, selv om en ønsker å gjøre dette. Samtidig fører det å føye seg ikke til at mishandlingen stopper. Over tid kan episodene med vold etableres som en "normal" del av samlivet.

Krisehåndtering og selvmordsforebygging i arbeidssammenheng

Ved Ingrid Sivesind Mehlurn og Lars Mehlum
Ingrid Sivesind Mehlum er spesialist i arbeidsmedisin. Hun arbeider nå som spesiallege og seniorrådgiver i Direktoratet for arbeidstilsynet.

Lars Mehlum er prof.dr.med. og leder av Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging. Han har bred klinisk erfaring og har gjennomført flere forskningsprosjekter på det suicidologiske krisepsykiatriske fagområdet.

Primærlegens rolle ved borderline

- Korte støttesamtaler hos allmennlegen kan holde borderlinepasienten i live i den tidlige, kritiske fasen. Dette fastslår Anders Evang, overlege i psykiatri ved Gaustad sykehus. Inntil ti prosent av de 90.000 nordmennene som har lidelsen, kan før eller senere ta sitt liv.

Ifølge Anders Evang er to prosent av den norske befolkningen så følelsesmessig ustabile at de fyller kriteriene for en borderline personlighetsforstyrrelse. I tillegg til mangelen på indre stabilitet har pasientene gjerne identitetsproblemer og kan være selvdestruktive.

Sider

Abonner på RSS - Fagstoff