Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er diagnoseuavhengig

Denne e-posten fra Helse- og omsorgsdepartementet (gjengitt med tillatelse) viser at BPA også kan tilbys mennesker med invalidiserende angstlidelser:

Eva Rognvik!

Det vises til din e-post av 8. juli 2014 med spørsmål om brukerstyrt personlig assistent (BPA) også er et tilbud for mennesker som lider av invalidiserende angst og agorafobi, og som ikke klarer å gå alene ut og bort fra hjemmet.

Innledningsvis skal bemerkes at BPA ikke er noen egen tjeneste. BPA er en måte å organisere kommunale helse- og omsorgstjenester på. I stedet for å få helse- og omsorgstjenester fra den kommunale hjemmetjenesten, kan brukeren få sin egen personlige assistent der brukeren er arbeidsleder og avgjør hvordan og når tjenesten skal utføres. Allerede i dag skal kommunene ha et slikt tilbud, men det er i prinsippet kommunen som avgjør i hvilke tilfelle tjenesten skal organiseres som BPA.

Stortinget har nå besluttet at personer under 67 år ”med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b” nå skal ha en rett til å kunne kreve denne tjenesten organisert som BPA. (For ordens skyld har den henviste hjemmelen følgende ordlyd: ”personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt”)

Både dagens ordning med BPA, og den nye rettighetsbestemmelsen om BPA, er diagnoseuavhengig. Dette betyr at det avgjørende er hvorvidt den enkelte har behov for personlig assistanse, herunder praktisk bistand, etter helse- og omsorgstjenesteloven. For øvrig henvises til lovens forarbeider (Prop.86 L (2013-2014)) som ligger på følgende adresse på departementets hjemmesider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2013-2014/Prop-86-L-20132014.html?id=758644

Jeg håper dette svaret var fyllestgjørende.

Vennlig hilsen

Hans-Jacob Sandsberg

Fagdirektør

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunetjenesteavdelingen

Tlf 22 24 87 62

 

Brukerstyrt personlig assistent også for personer med invalidiserende angstlidelser

Artikkelategori: