Er du ungdom med litt små eller større problemer?

Sjekk ut dette tilbudet som starter opp på Nesttun:

Ung Arena er et lavterskeltilbud hvor barn og unge kan komme å få støtte og hjelp til å takle små og store utfordringer. Modellen er utviklet i samarbeid med ungdom og har som mål om å: - senke terskelen for å oppsøke hjelp tidlig og nå unge med behov for støtte som ikke ellers tar kontakt - sikre at unge som henvender seg får rask, lett tilgjengelig og helhetlig hjelp til rett tid og i nødvendig omfang - gjøre eksisterende tjenester og tilbud mer tilgjengelige for ungdommer

Ønsket om lett tilgjengelige og samlokaliserte tjenester har kommet fra de unge selv. Hvert Ung Arena senter er etablert på bakgrunn av lokale ungdommers behov, ønsker og innspill. Modellen er prøvd ut i Oslo og har fått gode tilbakemeldinger fra ungdom, viser til god måloppnåelse og støtte fra fagmiljøer, samarbeidspartnere og politikere.

Bergen kommune har vedtatt å etablere Ung Arena med beliggenhet på Nesttun i løpet av høsten 2019. Ungdom har der vært med i forarbeidet og vil også ha en sentral rolle i det videre utviklingsarbeidet for å skape et ungdomsvennlig tilbud.

Ung Arena skal etableres som et byomfattende tilbud hvor unge mellom 12 og 23 år kan komme med det de har på hjertet. Her skal det tilbys praktisk hjelp og samtaler på ungdommens premisser, med lav terskel og uten krav til henvisning eller forhåndsavtale. Det skal være utvidede åpningstider, muligheter for anonymitet og tilgjengelighet via digitale plattformer, samt fleksibilitet med hensyn til når og hvor vi møter ungdommene. Kjernetilbudet ved Ung Arena består av samtaler og veiledning individuelt og i grupper, opplysningsvirksomhet, temakvelder, kurs og aktiviteter utover det samtalebaserte.

Ung Arena temaet er tverrfaglig sammensatt bestående av psykolog, sosialfaglig personell og unge erfaringskonsulenter. Frivillige og representanter fra andre tjenester skal også være tilstede ved senteret. Ung Arena skal være rettet inn mot helheten av ungdommenes behov også når disse går på tvers av forvaltningsnivåer og organisatoriske grenser. Det er ikke ungdommene som har sammensatte behov. -De har helhetlige behov, men møter fragmenterte tjenester. For å sikre at unge som henvender seg til Ung Arena får helhetlig og koordinert oppfølging skal det etableres et bredt samarbeid med andre aktører, både i de individuelle oppfølgingsløpene og på systemnivå.

Tulipan

Artikkelategori: