Juridisk bistand ved vold i nære relasjoner

 JURIDISK BISTAND - VOLD I NÆRE RELASJONER. 

Før anmeldelse 

Er man blitt utsatt for vold i nære relasjoner/familievold har myndighetene bestemt at man kan få inntil 3 timer gratis advokatbistand. Dette for å kunne drøfte ulike juridiske og praktiske spørsmål med en advokat. Typisk kan man få nærmere informasjon om politiets arbeid, bevis og beviskrav i straffesaker, erstatning og den eventuelle rettslige prosessen. Man kan også få nærmere informasjon om besøksforbud, voldsalarm og hjelp til å få iverksatt andre sikkerhetstiltak om nødvendig. Allerede før man har bestemt seg for om man ønsker å anmelde har man altså krav på 3 timer juridisk bistand. 

Anmeldelse. 

Hvis man velger å anmelde har man krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Bistandsadvokaten kan hjelpe med å ta kontakt med politiet og være med under avhør. Bistandsadvokaten har krav på innsyn i sakens dokumenter og skal følge opp politiets arbeid og gi jevnlige tilbakemeldinger til fornærmede. Hvis det blir tatt ut tiltale skal bistandsadvokaten forberede fornærmede på rettsaken og bistå vedkommende i retten. En viktig del av bistandsadvokatens arbeid er å fremme erstatningskrav på vegne av fornærmede.   

Barn og ungdom har også rett til egen bistandsadvokat og det er ingen nedre «aldersgrense». Også i de tilfeller man selv ikke er blitt direkte rammet av volden, men kun har vært vitne kan man ha rett på bistandsadvokat. Man kan også ha krav på bistandsadvokat selv om en sak er henlagt, dette for å eventuelt klage på henleggelsen/og eller fremme erstatningskrav. Avslutningsvis bør det nevnes at man også har krav på bistandsadvokat dersom man har blitt utsatt for andre straffbare handlinger som seksuelle overgrep, voldtekt og ved brudd på besøksforbud.  

Ved behov eller nærmere spørsmål ta gjerne kontakt med meg (advokat Hilde Skare) på epost:

skare@judicium.no eller tlf. 920 41 520/55 21 01 50.   

Lønn med høstfarger

Artikkelategori: