Mental Helses svik – kronikk av forsker og psykolog Joar Tranøy

Mental Helse har en lang historie med svik overfor de innlagte i psykiatrien. Forsker og psykolog Joar Tranøy skrev en kronikk om dette i juni 2013. Utdrag fra denne:

«Mental Helse er ofte representert i kontrollkommisjonen, som er klageorgan for tvangsbruk innen psykiatrien. Det mest aktuelle eksemplet er 'Erik'-saken. Han ble lagt i belter på sykehuset Østfold Veum sammenhengende i 28 døgn. 'Erik' ble liggende flere ganger i sin egen avføring.

Kontrollkommisjonen for Østfold I gjorde intet for å hjelpe mannen, selv om de besøkte ham fem ganger mens torturen pågikk. De fant at vilkårene var til stede for å holde ham i belter. Dette var en enstemmig avgjørelse, ifølge kommisjonens leder Asbjørn Bøe.

Dessverre er det ikke første gang en kontrollkommisjon gjør slike groteske forsømmelser. Det er business as usual – og i denne kommisjonen er det et medlem fra Mental Helse. Det har jeg fått bekreftet fra leder Asbjørn Bøe.»

Se hele kronikken her:

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=22669

Tranøy kommer inn på Mental Helses opptreden i Paulsrud-utvalget, hvor lovverket innen psykiatrien ble gjennomgått. Arbeidet til dette utvalget førte frem til «NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet — Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern»:

https://www.regjeringen.no/contentassets/edc9f614eb884f1d988d16af63218953/no/pdfs/nou201120110009000dddpdfs.pdf

Flertallet i utvalget, herunder Anne Grethe Klunderud fra Mental Helse, ville opprettholde dagens utstrakte tvangsmedisinering og diskriminerende særlovgivning, og gikk sammen med bl.a. psykiater Trond Aarre bare inn for flikking på det eksisterende lovverket. We Shall Overcome (WSO) sin representant i utvalget, Hege Orefellen, tok dissens, og ville ha vekk den diskriminerende særlovgivningen innen psykiatrien. Overskriften var «Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre»:

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2011-9/id647625/?docId=NOU201120110009000DDDEPIS&q=&navchap=1&ch=8

I høringsrunden støttet Informasjonssenteret Hieronimus innholdet i Orefellens dissens:

https://www.regjeringen.no/contentassets/a2ae9e5395f14fe8b02804afe7fde9b2/informasjonssenterethieronimus.pdf

Men Mental Helse v/Anne Grethe Klunderud kom sammen med bl.a. psykiater Trond Aarre med et feigt dolkestikk mot Orefellen (I NOU 2011: 9), med overskrift «Merknad til medlemmet Orefellens dissens»:

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2011-9/id647625/?docId=NOU201120110009000DDDEPIS&q=&navchap=1&ch=9

Hvis Mental Helse v/leder Anne Grethe Klunderud hadde hatt ryggrad, hadde de tatt avstand fra dette angrepet på Orefellen, men de valgte å skrive under sammen med psykiatriens representanter i utvalget.

Mental Helse har fra starten vært og er fortsatt myndighetenes og psykiatriens pinglete etterplaprere (på samme måte som Rådet for psykisk helse). Som Tranøy konkluderer i sin kronikk:

«Kamp for bedring av rettsikkerhet og menneskerettigheter har aldri vært Mental Helses hovedanliggende. Sviket overfor psykiatriens ofre fra deres representant i Paulsrud-utvalget og i kontrollkommisjonen i 'Erik'-saken, bygger på en godt innarbeidet tradisjon av føyelighet i forholdet til myndighetene.»

Artikkelategori: