Mer om bostøtte: Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) om hvor mange som har fått redusert bostøtten eller falt ut av bostøtteordningen som følge av at egenandel og inntektsgrensene ikke er justert

Dokument nr. 15:843 (2014-2015)

Innlevert: 08.04.2015

Sendt: 08.04.2015

Besvart: 17.04.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Kan statsråden gjøre rede for hvor mange som har fått redusert bostøtten eller falt ut av bostøtteordningen som følge av at egenandel og inntektsgrensene ikke er justert?

Begrunnelse

Bostøtteordningen ble endret i 2009 av et enstemmig Storting, og målet var da å sikre personer med lave inntekter og høye boutgifter et egnet bosted. Prognosen var at man i løpet av en 3-årsperiode skulle øke antall mottakere med rundt 50 prosent til 150.000.

Da kommunal- og forvaltningskomiteen hadde høring om statsbudsjettet høsten 2014 uttrykte Leieboerforeningen bekymring over at egenandelen og inntektsgrensene ikke ble justert i takt med veksten i trygde- og lønnsytelser. Konsekvensen var at mange bostøttemottakere, særlig minstepensjonister, ville få redusert eller falle ut av bostøtteordningen.

Svar

Jan Tore Sanner: Bostøtte er statens viktigste boligsosiale virkemiddel, og ordningen skal sikre økonomisk vanskeligstilte personer en egnet bolig. Bostøtteordningen er behovsprøvd og går til husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter.

Bostøtteordningen tar utgangspunkt i den enkelte husstandens boutgifter og inntekter. Økte boutgifter gir økt bostøtte opp til en øvre grense kalt boutgiftstaket. På grunnlag av husholdningens inntekt beregnes det en egenandel. Egenandelen er den delen av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Jo høyere inntekt husholdningen har, jo høyere blir egenandelen.

Bostøtteordningen prisjusteres årlig, og de senere årene har midlene til prisomregning i stor grad blitt benyttet til å justere egenandelene. Regjeringen prioriterte i 2014 å benytte midlene til å justere boutgiftstakene, slik at flertallet av bostøttemottakere fikk dekket en større andel av sine faktiske boutgifter.

Siden 2011 er bostøtteordningen blitt svekket. I perioden 2011 – 2014 har det blitt om lag 11 000 (10 pst.) færre mottakere. Gjennomsnittlig utbetaling har økt med om lag 2 pst., mens mottakernes boutgifter har økt med om lag 16 pst. Reduksjonen i antall mottakere skyldes først og fremst at regelverkets satser ikke er justert i takt med inntekts- og boutgiftsutviklingen. Fra 2012 til 2013 gikk gjennomsnittlig antall mottakere ned med 6300. Som følge av at egenandelene ikke er blitt justert fra 1. juli 2014 og frem til i dag, viser beregninger at om lag 6 400 av om lag 120 000 bostøttemottakere har falt ut av ordningen. I samme periode har 69 900 bostøttemottakere fått redusert støtte som følge av at egenandelene ikke er justert.

Artikkelategori: