Mulig å forutsi selvmord?

Mangel på et spesielt stoff i hjernen er årsaken til at noen velger å ta sitt eget liv. Også kriminelle handlinger kan skyldes mangelen på stoffet 5-HIAA.

Ny forskning kan gjøre det mulig å identifisere noen av de som begår selvmord. For lite av stoffet 5-HIAA gjør at vanlige sperrer for hva man gjør og ikke gjør, forsvinner eller reduseres. Dermed kan noen ta sitt eget liv i affekt. Også drap og voldshandlinger kan for noen forklares med mangel på dette stoffet.

Den amerikanske professoren John Mann ved Columbia University/New York State Psychiatric Institute har forsket på biologiske årsaker til selvmord i årevis. Han har påvist at en del av dem som lykkes i å avslutte livet, har betydelig mindre av stoffet 5-HIAA, enn andre. For lite 5-HIAA tyder på for lite serotonin i viktige nervesentra i hjernen. Mann er en av hovedforeleserne ved konferansen "Kliniske utfordringer i selvmordsforebygging" som starter i Bergen i dag.

-Dette gjelder ikke alle som begår selvmord. Noen av dem som tar sitt eget liv med spesielt voldsomme metoder som for eksempel skyting, har lavere nivå av dette stoffet enn andre, sier professor Lars Mehlum, Seksjon for selvmordsforskning og forebygging, Universitetet i Oslo.

Det gjør det mulig å forutsi hvem som løper en større risiko for å begå selvmord enn andre.

-Nivået av dette stoffet kan måles i ryggmargsvæsken. Det gjøres nå forsøk flere steder i verden på å finne enklere måter å gjøre dette på. Blant annet testes det ut om det er mulig å bruke vanlige blodprøver, sier Mehlum.

Vanskelig å kontrollere
For lite serotonin kan gi betydelig problemer med å kontrollere aggressive impulser. Hvor mange som har for lite av dette stoffet eller hvorfor noen har lite serotonin, vet ekspertene foreløpig ikke.

-Det er antagelig arvelig. Mangelen kan bli varig ved eksponering for store belastninger eller traumer i barneårene. Men dette vet vi foreløpig lite om. Det vi vet er at denne forstyrrelsen er der enten pasienten er suicidal, deprimert eller har det helt fint. De fleste av oss kan kontrollere impulser og følelser. Har du for lite serotonin kan du være aggressiv. Det kan føre til at du handler i et øyeblikks raseri. Det gjelder ikke bare selvmord men også drap og voldshandlinger, sier Mehlum.

Viktig
Ved Universitetssykehuset i Lund i Sverige, undersøkes rutinemessig alle som legges inn etter selvmordsforsøk, om de har dette stoffet. Det er foreløpig lite aktuelt i Norge.

-Så lenge vi må bruke ryggmargsvæske er det lite aktuelt. Når det finnes bedre og enklere metoder, vil det bli tatt i bruk, sier Mehlum.

Han mener det vil ta mellom fem og ti år før dette kan brukes i den kliniske utredningen av pasienter i Norge.

-Jeg tror det vil være viktig når det gjelder fremtidig risikoprofil og behandling, sier Mehlum.

Han understreker at forskningen så langt dreier seg om selvmord.

-Men dette handler om kontroll generelt av impulser som aggresjon, depresjon og fortvilelse. Det kan på sikt også få betydning for forebyggelse av kriminelle handlinger. Man har funnet den samme mangelen på serotonin hos personer som har begått drap, mordbrann eller annen grusomhet. Om dette kan utnyttes i kriminalitetsforebygging vet vi foreløpig for lite om. Men det er sannsynlig, sier Mehlum.

Han opplyser at det allerede finnes tilgjengelige medisiner som kan rette opp mangelen.

Fra Aftenpostens nettavis ved Anne Hafstad

 

Artikkelategori: