Ny medisin mot stemningslidelser

- av Eva Rognvik
Lamictal er et spennende nytt preparat som forbygger og jevner ut stemningssvingninger hos pasienter med bipolar lidelse.

Til nå har det vel stort sett vært Litium som har vært valget når stemningslidelser skal medisineres.
Mange pasienter derimot vegrer seg mot å bruke Litium på grunn av bivirkninger som er knyttet til bruk av dette preparatet.

Vil lanseringen av Lamictal etter hvert gjøre bruken av Litium på pasienter med stemningslidelser overflødig ?
Vi Spør Psykiater Ketil Ødegaard, overlege Psykiatrisk akuttmottak Haukeland Universitetssykehus

Hva er det som kjennetegner en bipolar lidelse , de mest vanlige symptomene ?
Bipolar lidelse ble tidligere kalt for manisk-depressiv sykdom. Denne lidelsen har en klar biologisk bakgrunn og rammer anslagsvis 3 - 6 % av den voksne befolkningen. Pasientene vil ofte vise et mønster med sykdomsfaser, som kan vare fra dager til måneder, og lange perioder uten symptomer. Noen vil imidlertid også ha vedvarende, lettere plager mellom de alvorlige sykdomsperiodene. I sykdomsfasene er det depressive eller maniske symptomer, eller en blanding av begge typer symptomer. Den første sykdomsepisoden kommer ofte tidlig, gjerne i tenårene eller 20-års alderen. Det tar dessverre ofte lang tid før pasientene får riktig diagnose.

Symptomer

Karakteristiske symptomer i sykdommens forskjellige faser.

Manisk fase
Svært godt humør, stor selvtillit, mange planer.
Høyt aktivitetsnivå.
Hurtig tankevirksomhet.
Snakker fort.
Redusert søvnbehov.
Ukritiskhet, ødelegger for seg selv og andre.
Disse symptomene representerer en endring fra den måten personen er på til vanlig.
Intensiteten i symptomene og varigheten kan være svært varierende. Lettere oppstemte faser (hypomanier) varer vanligvis bare noen få dager, mens egentlige manier, hvor pasienten også kan ha psykotiske symptomer, har en varigheten som gjerne strekker seg over flere måneder ubehandlet. Psykotiske symptomer kan være syns eller hørselshallusinasjoner eller vrangforstillinger. Vrangforestillingene er ofte preget av storhetsforestillinger der man innbiller seg at man har fantastiske egenskaper eller talenter. Ofte har pasientene ikke sykdomsinnsikt og det kan bli nødvendig med tvangsinnleggelse for å få til en god behandling.

Depressiv fase
Tristhet.
Redusert evne til å glede seg,
Trøtthet, redusert energi og tiltakslyst.
Konsentrasjonsvansker, vanskelig å ta beslutninger.
Svekket matlyst, eller trang til å spise mye, særlig søtsaker.
Redusert søvn, eller trang til å sove mye.
Skyldfølelse.
Angst.
Tanker om døden eller selvmordstanker.
Noen pasienter kan endre måten å tenke på i en slik grad at de mister evnen til å vurdere seg selv og omgivelsene realistisk og altså fungerer psykotisk. Varigheten kan være fra dager/uker og til måneder/år. Også i slike faser kan det bli nødvendig med tvangsinnleggelse hvis selvmordfaren er stor.

Blandingsfaser
Blanding av maniske og depressive symptomer, eller hurtig skifting mellom slike symptomer i samme sykdomsfase. Varigheten er svært vekslende. Denne varianten av sykdommen kan ofte være vanskelig å behandle og krever ofte kombinasjonsbehandling med flere medikamenter.

Hva er forskjellen på depresjonen ved en bipolar lidelse og vanlig depresjon ?
Avgrensning mot
Depresjoner uten oppstemte faser (unipolare depresjoner).
Begynner ofte senere i livet. Mange bipolare pasienter får først denne diagnosen. Det er imidlertid viktig for den medikamentelle behandlingen å kunne gjøre ene slik avgrensing.
Mye forskning tyder på at bipolare depresjoner oftere har et alvorlig melankoliformt preg med psykotiske symptomer, eller mer atypiske depressive symptomer som irritabilitet, aggressivitet, nærtagenhet og krenkbarhet. Utpreget sesongvariasjon sees også oftere ved disse depresjonene. Forskning gjort av Professor Jules Angst i Sveits tyder på at ca. 50% av alle med unipolare depresjoner i løpet av 30år vil vise seg å ha diagnosen bipolar lidelse pga. tilkomne maniske eller hypomane episoder

Svinger alle som lider av bipolar lidelse både opp og ned..dvs går i hypomani, mani og depresjon
Her finnes det alle varianter fra noen som kun opplever en eneste manisk episode og ellers er omtrent symptomfri til pasienter aldri blir friske, og veksler mellom manier og depresjoner eller begge deler samtidig. Heldigvis kan de fleste få behandling som hjelper.

Nå finnes det jo forskjellige betegnelser innen en bipolar lidelse, vi har hørt om 1og 2 ja endog 3
To hovedtyper av bipolar sykdom

Bipolar I: Alvorlige depresjoner og maniske faser.

Bipolar II: Alvorlige depresjoner og korte oppstemte faser (hypomanier). Noen pasienter i denne gruppen kan imidlertid ha et mønster med stadig skifting (dagers intervall) mellom lettere depressive og oppstemte faser, i tillegg til perioder med langvarige depresjoner (> 2 uker).

Særlig pasienter med Bipolar II lidelse kan i depressive faser forveksles med vanlige depresjoner (unipolare) fordi det ofte kan være vanskelig å identifisere tidligere hypomane episoder hos en pasient med B-II depresjon når han/hun er deprimert. Her er det viktig med komparentopplysninger fra pårørende.

I tillegg snakker man av og til om bipolar III, IV og V. Dette omfatter pasienter som blir maniske eller hypomane av antidepressiva, eller har et cyclotymt eller hypertymt temperament i tillegg til alvorlige depresjoner. Studier har vist at disse personene meningsfylt kan skilles fra vanlige deprimerte og innlemmes i et utvidet bipolart spektrum på bakgrunn av felles genetisk opphoping av bipolar lidelse i slekten.

Må man bruke medisin hele livet om man får konstatert at man har en bipolar lidelse?
I følge alle etablerte behandlings guidelines som baserer seg på vitenskapelige data bør pasienter med bipolar lidelse bruke stemningsstabiliserende medisiner hele livet. Det er helt typisk at tilbakefall av sykdommen følger når medisinene kuttes ut.

Men hva med samtaleterapi, vil dette kunne hjelpe alene eller må det kombineres med medikamenter
Når det gjelder bipolar lidelse er medisinene det aller viktigste for behandlingen. Men, mange trenger samtaleterapi for å bli bevisstgjort sykdommens virkninger på kropp og sjel for å dra nytte av medisinene. Den kjente amerikanske professoren Kay Jameson som har bipolar lidelse og selv er ekspert på sykdommen sier at hun: Jeg ble reddet av litium, men det var min psykolog som fikk meg til å velge å ta medisinene.
Behandling i såkalte psykoedukative, der man tematisk går gjennom og får opplæring i sykdommen over ca. 10.20 timer er det som har vist seg å være den beste samtale behandlingen.

ER det vanlig at man blir så ” høy” i en manisk eller oppstemt fase at man går i psykose?
eller varierer dette at folk kan bli høy uten å nødvendigvis bli psykotisk?

Begge deler er vanlig. Når man er både manisk og psykotisk blir det viktig å passe på at man ikke feiltolker symptomene som schizofreni. Det avgjørende er da at de psykotiske symptomene går over sammen med manien.

Hva som gjør at Lamictal er blitt et så populært medikament i behandlingen av disse sykdommene ?
Effekten av lamictal ble nærmest oppdaget ved en tilfeldighet. Det er flere andre epilepsi medisiner som Tegretol og orfiril som har vist seg effektive i behandlingen av bipolar lidelse, særlig ved akutt mani. Derfor prøvde man ut lamictal også, og det viste seg da at lamictal så ut til å ha en særlig gunstig effekt på depressive symptomer, og etter hvert spesielt hos bipolar II pasienter.

Når man blir behandlet med Lamictal, må man stå på det hele tiden, eller kan det tas sporadisk ?
Lamictal er en medisin som skal brukes forbyggende og som vedvarende langtidsbehandling

Hvordan er det å kombinere Lamictal og f. eks SSRI eller B preparater?
Det går bra!

Er det noen medisiner som du helt bestemt mener IKKE skal brukes sammen med Lamictal ?
Det finnes noen spesielle forsiktighetsregler, men dette må drøftes med lege i hvert enkelt tilfelle.

Gir Lamictal vektøkning på samme måte som Litium? Dette følger ofte til selvseponering
Nei

Blir man flatgjort og dorsk av dette preparatet, dvs preget av å være neddopet ?
Nei

Er Lamictal alene nok til å holde en bipolar lidelse i sjakk eller må man ha tilleggsmedisinering?
Noen trenger fremdeles å kombinere med andre og bedre antimaniske medikamenter, mens kanskje særlig B-II pasienter kan ha nytte av Lamictal alene.

Vil Lamictal fjerne egenskaper hos brukeren som kreativitet, tankevirksomhet, impulsivitet ?
Vi får se hva folk mener etter hvert. Mitt inntrykk så langt er at mange synes de tenker klarere og bedre med denne medisinen, men her er sikkert ikke siste ord sagt ennå.

Mange kunstnere påstår at de ikke får frem sine kreative uttrykk når de blir satt på medisin mot bi
Dette er et vanskelig spørsmål. Er det sykdommen eller medisinene som påvirker kreativiteten? I depressive faser vil nok mange ikke klare å fungere selv om de er ubehandlet og i maniske faser blir det ofte bare tull av det man skal gjøre. Spøkefullt sagt ville det kanskje ikke vært så verst å være lett hypoman over lang tid når man skal skape et kunstverk. Dessverre kan man ikke velge dette selv og mange vil vite at de ubehandlet opplever kortere og mindre positive oppturer, mens nedturene blir lengre og verre. Hvis medisinene kan forhindre dette er det jo også bedre muligheter for å fungere som kunstner.

Er det riktig å medisinere bort svingninger ?? Svinger vi ikke litt alle sammen ?
ER samfunnet blitt slik at det ikke gir rom for originalitet, spontanitet og eksentrikere, blir det egenartede gitt diagnoser og definert som sykt ?
Jeg synes det gir mest mening å se på funksjon og lidelse i denne sammenhengen. Svært mange bipolare personer opplever et stort funksjonstap, manglende evne til økonomisk selvforsørging, stort lidelsestrykk og økt risiko for tidlig død pga. selvmedisinering med rus og overhyppighet av andre tilleggssykdommer. For ikke å snakke om lidelsen som kan påføres hele familier når sykdommen fører til alvorlige hendelser eller selvmord. Målet må være å identifisere og tilby hjelp til denne gruppen mennesker.

Er en allmennlege i besittelse av nok kunnskap om psykiatri og diagnoser samt nye medisiner
rettet mot psykiske lidelser stand til å behandle f.eks. en bipolar pasient tilstrekkelig og like kvalitativt bra som en psykiater, eller bør man oppsøke en spesialist i psykiatri for å være sikker på å få skikkelig og riktig både medisinering og hjelp ?

Mange allmennleger er flinke og har god kunnskap om bipolare lidelser, men ikke alle. Særlig når det handler om Bipolar II og tilstander innenfor det bipolare spektrum ift. mer avansert behandling av sykdommen bør man snakke med en psykiater.

Hvis man føler at man ofte svinger sterkt opp og ned
, og funderer på om dette kan være mer enn vanlig uttrykk for gode og dårlige dager, altså at svingningene grenser mot sykelighet, hva skal man da være observant på, finnes det noen gjør det selv metoder for å finne ut av om hvorvidt man bør søke profesjonell hjelp eller ikke ?

Her vil jeg anbefale nettsiden til Norsk selskap for bipolare lidelser: .
www.bipolardisorder.no

Hvordan går man frem for å få raskt hjelp, for det er vel viktig å ikke gå ubehandlet over for lang
Det er viktig. Snakk med fastlegen og sørg for å bli henvist til DPS for en vurderingssamtale med utgangspunkt i mulig bipolar lidelse.

Mange sliter med tilbakevennende depresjoner
De står gjerne på antidepressiva og allikevel blir deprimert gang etter gang år etter år.
Det kan synes som om f. eks SSRI ikke er saliggjørende for dem – at de ikke responderer på den typen medisin. Er da Lamictal et alternativ ?

Ja det kan være et godt alternativ.

Hvordan?
Fordi det virker antidepressivt

Hvorfor ?
Kanskje fordi mange av disse pasientene egentlig hører hjemme innefor det bipolare spektrum

Har du noen råd til dem som ønsker å prøve Lamictal ?
Er det vanskelig å få legene til å gå inn på behandling og la pasientene prøve denne medisinen siden det er så ny på markedet ?

Medisinen finnes på blå resept på pkt. 18 nå, men spesielle forskrivningsregler gjelder slik at det må fortas en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Hvis man hører med blant dem som kan få medisinen burde det ikke være noe problem å prøve den ut.

 

Artikkelategori: