Ny studie om vold og voldtekt i Norge

Fra pressemeldingen på regjeringen.no:

Alvorlig fysisk vold og grove seksuelle overgrep rammer en betydelig del av befolkningen i Norge. For mange starter volden tidlig i barneårene. Det viser en ny nasjonal omfangsundersøkelse om vold og voldtekt som ble presentert i dag.

– Vi trenger mer kunnskap for å hindre at vold og overgrep skjer. Derfor er jeg svært glad for å motta studien som har sett på forekomsten av vold i nære relasjoner. Mye tyder på at barn som utsettes for overgrep, har større sannsynlighet for å bli utsatt for overgrep som voksen. Det betyr at vi har en stor jobb å gjøre når det gjelder forebygging, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Undersøkelsen er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

Regjeringen vil arbeide for større åpenhet om vold i nære relasjoner.

Undersøkelsen viser at få anmelder vold og voldtekt, og at et fåtall oppsøker helsetjenester.

– Vold og overgrep har alvorlige helsemessige konsekvenser. Det er derfor svært viktig at vi har en helsetjeneste som folk tør å oppsøke, enten det er menn eller kvinner som rammes. Samtidig må også helsepersonell være oppmerksomme på om mennesker de møter er eller har vært utsatt for vold, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen tar sikte på å gjennomføre omfangsundersøkelser mot vold i nære relasjoner hvert femte år for å styrke kunnskapen på dette feltet.

– Vold mot kvinner er verst for dem som rammes, men det er også et samfunns- og likestillingsproblem. Vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 til 6 milliarder kroner årlig. Vi må sette inn de riktige tiltakene for å få bukt med volden som rammer så mange kvinner og barn, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Les undersøkelsen her (pdf)

Artikkelategori: