Om bistandsadvokater

Per Magne Kristiansen er en del av advokatfellesskapet Elden i Bergen. Han har lang erfaring som bistandsadvokat, og skriver her noen ord om hva en bistandsadvokat sitt arbeidsområde er:

Bistandsadvokaten- hvem er det?
 
Bistandsadvokat er en benevnelse på en særlig type advokatbistand der denne skal bistå fornærmede i forbindelse med straffeforfølgning mot gjerningsmannen. En fornærmet i lovens forstand er den som har vært utsatt for et overgrep. Reglene om bistandsadvokater finnes i straffeprosesslovens kapitel 9a.
 

Men hva gjør bistandsadvokaten og hvordan går man frem for å få oppnevnt bistandsadvokat?
 

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmede - her i det vesentlige hustru/samboer - sine interesser i forbindelse med etterforskning og under en eventuell rettssak.
Altså være til hjelp og støtte.
Herunder være et bindeledd mellom fornærmede og politiet og videreformidle informasjon fra politiet til fornærmede.
Under etterforskningen av saken kan bistandsadvokaten bidra ved å foreslå vitner og innhente legeerklæringer.
Advokaten kan purre på politiets arbeid, og påklage påtalemessige avgjørelser.
Fornærmede har rett til å ha sin bistandsadvokat til stede under politiavhør og i retten.
Videre skal bistandsadvokaten ivareta fornærmedes interesser under rettssaken som eksempelvis å be om lukkede dører under fornærmedes forklaring eller anmode om at tiltalte forlater rettssalen når fornærmede skal forklare seg.
I tillegg til de juridiske oppgaver som tilligger bistandsadvokaten, følger det av straffeprosesslovens § 107 c, annet punktum at «Advokaten skal også gi fornærmede slik annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken». For eksempel vil det ofte være aktuelt å søke erstatning hos gjerningsmannen for både økonomisk tap og ikke økonomisk skade - såkalt oppreisningserstatning.
Bistandsadvokaten hjelper fornærmede med å fremme slike krav. I mange tilfeller fremmes erstatningskravet av påtalemyndigheten under straffesaken. Bistandsadvokaten har da rett til å uttale seg om kravet under rettssaken.
I andre tilfeller er det bistandsadvokaten som selv prosederer erstatningskravet under straffesaken  

Det offentlige dekker godtgjørelsen til bistandsadvokaten.

Bistandsadvokaten oppnevnes typisk ved at et forhold blir anmeldt til eller av politiet og da skal politiet gjøre fornærmede kjent med retten til å få bistandsadvokat. Bistandsadvokaten oppnevnes så av retten hvis betingelsene er tilstede - noe de oftest er ved anmeldt forhold.

Advokatfirmaet ELDEN bistår gjerne ved slike saker - vi har kontorer i Bergen, Oslo og Elverum

Med venleg helsing

Per Magne Kristiansen  

Advokat/ partner

Advokatfirmaet Elden DA

Postboks 463, 5805 Bergen

Besøksadresse:  Markeveien 4a, 5012 Bergen

Tlf:       +47 21 67 10 00 / Fax: +47 21 67 10 01

Mob:    +47 90 50 07 33
 

Artikkelategori: