Pressemelding fra landsmøtet til Norsk psykologforening

Kommunal psykisk helsetjeneste utilstrekkelig ivaretatt gjennom fastlegeordningen.
Dette fastslår Psykologforeningen på det pågående landsmøtet i Sandefjord.

Vi trenger en ny organisering av den psykiske helsetjenesten i kommunene, fastslår landsmøtet til Norsk Psykologforening, som nå blir avholdt i Sandefjord. Pasientene og deres familier krever samarbeid, sammenheng og helhet i helsetjenestene. Mental Helse Norge og andre brukerorganisasjoner er sterke pådrivere i en slik retning. Den nåværende organiseringen, som bygger på fastlegeordningen, har vist seg utilstrekkelig. En allmenn psykisk helsetjeneste i kommunene må utvikles, i tillegg til primærhelsetjenestens somatiske tilbud.

Opptrappingsplanen for psykisk helse forutsetter bedre tjenester i kommunene.
Hjelpen må gis der den enkelte hører hjemme. Folk må kunne søke psykologhjelp direkte. Psykologer må dessuten få adgang til sykemelding og henvisningsrett videre til andre relevante helsetjenester.

Bakgrunnen er denne: Norge har et høyt sykefravær, og en stor andel av befolkningen er uføretrygdet. En tredel av sykemeldingene er knyttet til psykiske forhold, som også er den viktigste årsaken til uføretrygd hos personer under førti år. Tidlig og relevant hjelp er avgjørende for pasient og pårørende. Fastlegen har ikke kapasitet til å følge opp hver enkelt pasient. I altfor stor grad blir folk overlatt til seg selv etter sykemelding, til sosial isolasjon og passivitet, og avstanden til arbeidslivet øker. Korte legebesøk gir sjelden rom for et program for mestring og utvikling.

Et oppstykket helsevesen fører til at pasienter med psykiske problemer må gå fra en hjelpeinstans til en annen, ofte uten å finne et egnet tilbud. Vi trenger lavterskeltilbud både i forhold til forebygging og tidlig intervensjon, og oppfølging av pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Da kan vi fange opp problemer på et tidlig tidspunkt, samtidig som vi etablerer nettverk for dem som blir utskrevet fra sykehus. Når sengeavdelingene bygges ned, må ressursene følge pasientene ut i lokalmiljøene.

For ytterligere informasjon, kontakt An-Magritt Aanonsen, president i Norsk Psykologforening, tlf 23 10 31 30.

 

Artikkelategori: