Psykiatri i Høyre og FrPs regjeringserklæring

Her følger en oversikt over det som står om psykisk helsevern i Høyre og FrPs regjeringserklæring.

Side 6:
Regjeringen vil løfte de som sitter nederst ved bordet i helsevesenet; rusavhengige
og personer med psykiske lidelser. Helseforetakene skal pålegges å prioritere disse pasientgruppene høyere. Tilbudet skal forbedres, fra lavterskeltilbud til et bedre ettervern.
[...]
Regjeringen vil tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. Det innebærer blant annet å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Flere voksne som mangler grunnleggende ferdigheter må få et tilbud om lese- og skriveopplæring. Tilbudet innen rus og
psykisk helse må styrkes. Barn i barnevernets omsorg og ungdom under rusbehandling må sikres
et godt og individuelt tilpasset utdanningstilbud.

side 8
Psykiske helseutfordringer har blitt en viktig årsak til sykefravær og frafall fra arbeidslivet.
Regjeringen vil iverksette tiltak for å gjøre det enklere å være delvis i arbeid i perioder med psykisk
sykdom, og på den måten unngå varig uførhet. Det skal foretas en full gjennomgang av NAV, med
sikte på å avbyråkratisere etaten for brukerne, for å hjelpe flere fra trygd til arbeid.

Side 11
Det må arbeides på bred front for å hindre at mennesker faller utenfor. Regjeringen vil føre en bedre
politikk for integrering (kapittel 3). Det er også viktig med en god politikk for å hjelpe familier
som rammes av rusproblematikk og psykiske helseutfordringer(kapittel 9). Uavhengig av årsaken til at
mennesker faller utenfor, må samfunnet stille opp og hjelpe dem tilbake i arbeidslivet. For dem som blir varig uføre må det også være gode ordninger.

Side 12
Barn er sårbare og har et særlig behov for beskyttelse og omsorg. Regjeringen vil bidra til å etablere
et tettere samarbeid mellom barnevern, helsestasjoner, barnehage, skole, politi og NAV for å unngå at barn blir kasteballer mellom offentlige etater. Regjeringen vil også bidra til et bedre og mer
forpliktende samarbeid mellom barnevernet og barne-og ungdomspsykiatrien.

side 43
Innføre fritt behandlingsvalg. Ordningen innføres først for rus og psykisk helsevern og evalueres,
Jf samarbeidsavtalen.

side 44
Rus og rusbehandling
Ruspasienter som er motivert og har behov for behandling opplever i dag for lang ventetid. Det er
både behov for å trappe opp innsatsen på rusfeltet, og for å sikre bedre overganger mellom ulike stadier i behandlingen.
Regjeringen vil:
• Etablere en opptrappingsplan for rusfeltet og gjeninnføre regelen om at rus og psykisk helsevern, hver for seg, skal ha en årlig vekst i hvert helseforetak som er høyere enn for somatikk.
• Åpne flere mottakssentre for rusavhengige i de største byene.
• Raskt utvide og kjøpe ledige plasser for rusbehandling.
• Jobbe for at alle rusavhengige får en individuell plan og oppfølging av koordinator.
• Hindre at poliklinisk oppbygging går på bekostning av døgnbehandling der det trengs.
• Sørge for sømløs overgang fra avrusing til rehabilitering.
• Sikre ettervern fra første dag etter endt avrusing og behandling, supplert med øvrige hjelpetiltak.
• Styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet for personer med psykiske helseutfordringer, herunder sikring av botilbud for pasienter som deltar i legemiddelassistert
rehabilitering.
• Opprettholde forbudet mot besittelse og bruk av narkotika.

Psykisk helse
Psykisk helse har lenge blitt nedprioritert i helsetjenesten. Det er behov for å styrke dette området,
både innen forebygging og lavterskeltiltak, og innenfor spesialisthelsetjenesten. Forebyggende tiltak, som styrking av skoleverkets og arbeidslivets tiltak mot mobbing og utenforskap, er viktig for den
psykiske folkehelsen. Regjeringen vil:
• Bygge ut et lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene. Lov, plan og finansiering skal brukes for å nå målet.
• Styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern.
• Bedre lavterskel og forebyggende tilbud til unge, som skolehelsetjeneste og helsestasjoner.

Side 45
• Øke kommunenes mulighet til å gi et solid psykisk helsetilbud gjennom den varslede
kommunereformen, og gi kommuner som har kapasitet og kompetanse ansvar for
distriktspsykiatriske sentre.
• Etablere et tilbud om psykiatriambulanser.
•Styrke det tverrfaglige samarbeidet og ettervernet på tvers av rusbehandling og psykisk helsevern.
•Styrke arbeidet med arbeidsrettet rehabilitering og gjøre det lettere for private og ideelle
organisasjoner å samarbeide med NAV om nye og bedre attføringstjenester.
•Bekjempe tabuer og sørge for et bedre forebyggende arbeid mot selvskading og selvmord.
[…]
Inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet
 

Artikkelategori: