Psykiatrireform forsinkes

Rot, mangler og feil i psykiatriplanene har forsinket opptrappingsplanen for psykisk helsevern. Det kommer frem i en rapport fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen kritisk til Helsedepartementet

Lite effektiv.
Statens store psykiatrisatsing sliter i motbakke. Det viser undersøkelsen til Riksrevisjonen. Psykisk syke som var lovet et kjempeløft og bedre tilbud, venter fortsatt. Rapporten som går gjennom planer fra 19 fylkeskommuner, avslører store mangler og feil:
Få beskrivelser av hvor mange som trenger hjelp.Få beskrivelser av hvor mye som må bygges ut.Store økonomiske overskridelser.Ingen oversikt over hvor mye nytt personell som trengs.Mer enn halvparten mangler forslag til samordning mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Dette er det dystre bildet Riksrevisjonen tegner av planene. I tillegg har Helsedepartementet brukt uforholdsmessig lang tid, nesten to år, på å behandle planene. Dette har gått ut over pasientene.

Men manglene og feilene i planene er ikke fylkeskommunenes skyld - isteden påpeker Riksrevisjonen at det trolig kan skyldes at departementet har vært utydelige i sine krav til hvordan reformen skulle gjennomføres.

Helsedepartementet vil ikke kommentere kritikken overfor Aftenposten.

Må økes
De fylkeskommunale planene skulle være grunnlaget for statens oppfølging. Riksrevisjonen tviler på at de er særlig velegnet til formålet, fordi planene er så lite enhetlige. Selv om de regionale helseforetakene overtok satsingen i 2001, var det hele tiden meningen at fylkeskommunenes planer skulle brukes som grunnlag for storsatsingen.

Rapporten fra Riksrevisjonen er full av eksempler på hvordan staten sier én ting og fylkeskommunene en annen: En forutsetning for planen var at fylkeskommunene skulle kartlegge befolkningens behov. Dette ble i liten grad gjort. Departementet tok da heller ikke hensyn til behovskartleggingene da de skulle godkjenne planene.

Rapporten avslører at det er et enormt gap mellom investeringsnivået i opptrappingsplanen og investeringsnivået i fylkeskommunene. Mens planen setter et tak på 2,9 milliarder kroner, har fylkeskommunene til sammen planlagt å investere for 6 milliarder kroner. Riksrevisjonen er også kritisk til at ingen av fylkeskommunene oppgir hva de planlegger å bruke driftsmidlene til.

Ingen av planene gjør rede for hvor mye som skal gå til personell og hvor mye som skal gå til øvrig drift, står det i rapporten.

Flate
Helsedepartementet legger seg flate for kritikken, men skriver i et notat at mangelen på samordning av planene skyldes at departementet ikke ønsket å legge opp til detaljstyring.

-Men planene må være enhetlige skal de fungere etter intensjonen, innvender Riksrevisjonen og mener departementet burde stilt mye større krav.

Departementet hevder selv at de dårlige planene ikke vil føre til forsinkelser i opptrappingsplanen for psykiatri. Men ifølge rapporten har allerede departementets dårlige tilretteleggelse ført til forsinkelser.

-Kapasitetsøkningen frem til nå har vært for svak. Tempoet må økes dersom planen om å ferdigstille 81 prosjekter innen 2006 skal gjennomføres.

Tror Hieronimus på dette?
Hieronimus har deltatt på møter mellom Helsetilsynet, Helsedepartementet, Fylkeslegen og behandlingsinstitusjonene i Bergen og der var det nettopp detaljstyringen som var de overordnede organenes målsetting.
Det skulle være "slik og slik" og ikke "sånn og sånn".
Den gang etterlyste de skikelige og enhetlige planer fra kommunener og fylkeskommunale institusjoner for at de skulle få tilført midler.

Nå er det altså departementets dårlige tilretteleggese som fører til forsinkelser.

Vi konkludere enkelt og greit at det er i departementet som det er i psykisk helsevern - dårlig kontinuitet.
Det er stor gjennomtrekk og "behandlingsmodellen" blir forandret hver gang det kommer nye ansvarlige.

Er det i det hele tatt noen som er seg sitt ansvar bevisst? I departementet altså, i helsevesenet gjør de aller fleste så godt de kan.

 

Artikkelategori: