Svar fra Høyre om uføretrygden

Vi har stilt Høyre noen spørsmål om uføretrygden. Vi har klippet vekk navnet på avsender, da han er en rådgiver, ikke et ansikt utad. Her er svaret vi fikk, som er Høyres offisielle politikk. Sitat:

-----------------------------------

«Først er det viktig å understreke at det er et grunnleggende prinsipp for Høyre at alle som er for syke til å jobbe skal få en anstendig inntektssikring og at man ikke skal behøve å skamme seg for det. Det gjelder også de med psykiske lidelser. Så til de konkrete spørsmålene:

1) Vil det om Høyres politikk vinner frem etter valget 2013 oftere enn i dag skje at uføretrygdede med angst og depresjon (eller andre psykiske lidelser) mister uføretrygden?

Det er nesten ingen i dag som mister uføretrygden (med mindre de kommer seg tilbake i fullt arbeid eller det blir avslørt ren svindel med trygden), og dette kommer ikke til å endre seg med Høyre i regjering. Får man innvilget uføretrygd sier man i praksis at man ikke vil ha noen særlig arbeidsevne resten av livet. Da skal man slippe å bli revurdert.

2) Vil det bli vanskeligere for personer med angst og depresjon (eller andre psykiske lidelser) å få innvilget uføretrygd?

Er det på det rene at man ikke kan arbeide, og at dette er permanent, skal man selvsagt få innvilget uføretrygd. Men det vil langt fra alltid være permanent uføretrygd som er det rette svaret, og som det blant annet er blitt pekt på i offentlige utredninger vil arbeid kunne virke positivt for mange med lettere psykiske lidelser. Vi hører også historier fra uføretrygdede med slike lidelser som forteller oss at de kunne vært i arbeid med rett oppfølging. Det betyr ikke at arbeid vil være positivt for alle, og det betyr heller ikke at man bagatellisere lettere psykiske lidelser, men det betyr at vi må behandle alle individuelt.

3) Vil uføretrygden fortsette å følge pris- og lønnsøkning?

Uføretrygden vil fortsette å følge lønnsøkningen.

4) Vil det fortsatt være mulig å tjene en del utenom full uføretrygd, og i så fall, hvor mye?

I 2011 vedtok Stortinget med Høyres stemmer en ny uførereform, som skal iverksettes fra 1. januar 2015. Den innebærer at man som uføretrygdet kan tjene så mye man vil mot at trygden avkortes forholdsmessig mot lønn over 0,4 G. Vi mener det er et langt bedre system enn dagens, da det gir uføre en anledning til å prøve ut arbeidsevnene sin på egne premisser. Det gir også trygghet for den uføre, siden han kan la retten til uføretrygd forbli sovende i inntil 10 år. Høyre mente for øvrig regjeringens opprinnelige forslag ikke gjorde det lønnsomt nok å arbeide, og var derfor fornøyd når regjeringen kom oss i møte på dette punktet under behandlingen av reformen.» Sitat slutt.

-----------------------------------

 

Slik blir uføretrygden med Høyre i regjering

Artikkelategori: