Svar fra Venstre om uføretrygden

Venstres svar 29.08.2013 til Informasjonssenteret Hieronimus vedr. uføretrygdens fremtid:

Jeg tror vi er enige i nesten alt dere skriver i brevet. Noen med lettere psykiske lidelser kan bli bedre av å jobbe, andre kan bli verre. Det viktigste er at alle skal få den hjelpen de trenger og et individuelt tilpasset opplegg. Venstre brenner for et løft for psykisk syke og fremmet tidligere i år et forslag om lavterskeltilbud i kommunene.

Dere finner forslaget her: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2012-2013/dok8-201213-046/?lvl=0

Jeg tror det vil bli et løft for psykisk helse med en ny borgerlig regjering. Venstre vil kjempe for dette i eventuelle regjeringsforhandlinger.

Så til de tre spørsmålene:

1)        Vil Venstre i en borgerlig regjering kjempe for at uføretrygdede med angst og depresjon (og andre psykiske lidelser) får beholde uføretrygden som i dag, og at det ikke blir vanskeligere enn i dag å få innvilget uføretrygd for personer fra denne gruppen?

- Ja, Venstre har ingen ønsker om å endre kriteriene for å bli ufør.

2)        Vil Venstre kjempe for at personer med full uføretrygd fortsatt får tjene en del utenom trygden?

- Ja.  Blant annet vil vi øke potten på tidsubestemt lønnstilskudd for at personer med nedsatt arbeidsevne kan være i full eller delvis jobb, og gjøre slikt tilskudd tilgjengelig for alle virksomheter som ansetter mennesker med varig nedsatt arbeidsevne.

3)        Vil Venstre kjempe for at uføretrygden fortsatt skal følge pris- og lønnsveksten?

- Ja. Venstre har også sagt at vi vil utrede en modell som innebærer at ytelsene til korttids sykefravær reduseres noe mens ytelsene til uføre og langtidssyke økes.

Håper dette var svar som ikke fikk dere til å frykte et regjeringsskifte.

Med vennlig hilsen

Venstres stortingsgruppe

Ingvild Boe Hornburg

Sekretariatsleder

Venstre vil opprettholde uføretrygden

Artikkelategori: