Videreutvikling av Cipramil

Dette er et alternativ/forbedring til et preparat som har hjulpet mange.
Her ligger pakningsvedlegget:

CipralexTM 5 mg, 10 mg filmdrasjerte tabletter
escitalopram (som oksalat)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
Om du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
Hva Cipralex er og hva det brukes mot.
Hva du må ta hensyn til før du bruker Cipralex.
Hvordan du bruker Cipralex.
Mulige bivirkninger.
Oppbevaring av Cipralex.
Ytterligere informasjon.

Cipralex 5 mg og 10 mg filmdrasjerte tabletter
Escitalopram (som oksalat)

Virkestoff er escitalopram (som oksalat). Hver Cipralex tablett inneholder escitalopramoksalat tilsvarende escitalopram 5 mg eller 10 mg.

Hjelpestoffer er mikrokrystallinsk cellulose, vannfri kolloidal silika, talkum, krysskarmellose- natrium, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol 400 og titandioksid (E-171)

Innehaver av markedsføringstillatelse:
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 København
Danmark

HVA CIPRALEX ER OG HVA DET BRUKES MOT
Cipralex 5 mg: Rund, hvit, filmdrasjert tablett merket med “EK” på den ene siden.

Cipralex 10 mg: Oval, hvit, filmdrasjert tablett. Tablettene har delestrek og er merket med “E" og "L” på hver side av delestreken på den ene siden av tabletten.

Virkemåte
Cipralex er en Selektiv Serotonin Reopptakshemmer (SSRI) og tilhører en gruppe legemidler kjent som antidepressiva. Disse legemidlene bidrar til å normalisere mengden serotonin i hjernen. Forstyrrelser i hjernens serotonin system er en sentral faktor i utviklingen av depresjon og beslektede sykdommer.

Bruksområde
Cipralex brukes ved behandling av depresjon. Denne sykdommen kjennetegnes med lavt/nedsatt stemningsleie, mangel på energi, melankoli, lavt selvbilde, søvnforstyrrelser, tilbaketrekking og manglende evne til å utføre dagligdagse gjøremål. Selvmordstanker kan være en del av sykdomsbildet. Deprimerte pasienter kan i tillegg også ha angstsymptomer.

Cipralex brukes også ved behandling av panikklidelse. Denne sykdommen kjennetegnes ved at pasientene får uventede anfall av intens panikk eller angst i spesielle situasjoner eller av frykt for å oppleve nye anfall. Akkurat hva som utløser anfallene varierer fra pasient til pasient. Anfallene kommer tilbake når pasienten utsettes for samme situasjon igjen.

Cipralex reduserer symptomene og får deg til å føle deg bedre.

Legen din kan ha skrevet ut Cipralex for en annen sykdom. Spør legen hvis du har spørsmål om hvorfor Cipralex er skrevet ut til deg.

HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER CIPRALEX
Bruk ikke Cipralex
hvis du er overfølsom (allergisk) overfor escitalopram eller noen av innholdsstoffene. Spør legen din hvis du tror du kan være det.

Vis spesiell forsiktighet ved bruk av Cipralex
Hvis din behandling endres fra moklobemid (en såkalt selektiv MAO-A hemmer, også brukt til behandling av depresjon) til Cipralex, er det anbefalt at det går en dag fra du har sluttet med moklobemid før du starter å ta Cipralex tabletter. Etter å ha avsluttet Cipralex behandling må det gå 7 dager før du begynner å ta moklobemid.

Selv om det ikke er anbefalt kan det hende at legen din bestemmer at du bør få moklobemid samtidig med Cipralex. Kombinasjonen kan i helt spesielle tilfeller være gunstig.
Det er likevel en risiko for uønskede effekter med denne kombinasjonen. Vanligvis vil legen din derfor skrive ut lave doser av begge legemidlene ved begynnelsen av behandlingen. Behandles du med både moklobemid og Cipralex og opplever symptomer som feber og plutselige muskelrykninger, føler deg oppspilt og forvirret må du stoppe å ta begge legemidlene og oppsøke legen din umiddelbart.

Vis forsiktighet ved bruk av Cipralex:

Dersom du har andre medisinske problemer
Si fra til legen din hvis du har andre medisinske problemer. Dette gjelder særlig hvis du har alvorlig leversykdom eller sukkersyke. Da kan det være nødvendig å justere dosen av Cipralex eller legemidlene mot disse sykdommene.

Dersom du har epilepsi eller tendens til å få kramper
Kramper er en mulig risiko ved behandling med alle legemidler mot depresjon Det er viktig at du sier fra til legen din hvis du får kramper eller opplever at kramper kommer hyppigere enn tidligere. Risikoen øker ytterligere hvis du også tar andre medisiner hvor det i pakningsvedlegget er angitt tilsvarende advarsel som dette.

Episoder med mani
Noen pasienter med manisk depressiv lidelse kan gå inn i en manisk fase. Dette karakteriseres ved raskt skifte av ideer, overdreven glede og overdreven fysisk aktivitet. I slike tilfeller er det viktig at du kontakter legen din.

Blødninger i huden.
Det er kjent at legemidler av samme type som Cipralex kan gi en økt forekomst av blødninger i huden (som for eksempel vises ved en økt tendens til blåmerker). Risikoen øker hvis du har en tendens til å få blødninger, og hvis du samtidig tar legemidler som påvirker blodstansingsprosessen (som for eksempel acetylsalisylsyre, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (som brukes som smertestillende), noen antipsykotika eller trisykliske antidepressiva). Risikoen er også økt hvis du tar tiklopidin eller dipyramidol (legemidler som brukes for å redusere risikoen for blodpropp) eller orale antikoagulantia.

Graviditet og amming
Det finnes ingen studier på bruk av Cipralex under graviditet.
Gravide bør derfor vanligvis ikke ta Cipralex. Kontakt lege eller apotek før du tar Cipralex.

Det antas at escitalopram går over i morsmelk.
Cipralex bør derfor ikke tas under amming. Kontakt lege eller apotek før du tar Cipralex.

Bilkjøring og bruk av maskiner
Cipralex påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Du bør likevel finne ut hvordan legemiddelet påvirker deg før du kjører bil eller utfører presisjonsbetont arbeid.

Bruk av andre legemidler sammen med Cipralex
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Følgende andre legemidler skal brukes med forsiktighet sammen med Cipralex:

Litium (brukes ved behandling av manisk-depressiv lidelse) og selegilin (brukes ved behandling av Parkinsons sykdom); får du feber og plutselige muskelrykninger, føler deg rastløs og forvirret må du umiddelbart oppsøke lege.

Imipramin og desipramin (brukes til behandling av depresjoner), og metoprolol (en såkalt beta-blokker som brukes ved ulike hjerte-kar lidelser) utskilles saktere fra kroppen når det gis sammen med Cipralex, og dette fører til økte mengder legemiddel i kroppen. Rådfør deg med legen din dersom du får noen av disse legemidlene.

Sumatriptan og lignende migrenemedisiner, og tramadol (brukes mot moderate smerter) øker risikoen for bivirkninger. Hvis du merker uvanlige symptomer når du kombinerer disse legemidlene skal du oppsøke lege.

Cimetidin (til behandling av magesår) kan i doser på 800 mg daglig eller høyere øke konsentrasjonen av Cipralex i blodet. Det er ikke rapportert om bivirkninger etter slik behandling, men legen kan likevel ønske å redusere dosen av Cipralex.

Johannesurt (Hypericum perforatum) er et naturlegemiddel som brukes mot nedstemthet og bivirkningene kan øke hvis du tar Cipralex samtidig med naturlegemidler som inneholder Johannesurt.

Orale antikoagulantia (legemidler som warfarin som brukes mot blodpropp i ben /lunger); effekten av orale antikoagulantia kan endres, og legen din vil sannsynligvis kontrollere blødningstiden når du starter eller stopper Cipralexbehandlingen, for å bekrefte at din dose med orale antikoagulantia fremdeles er riktig.

Interaksjon med alkohol
Cipralex er ikke vist å øke effekten av alkohol. Likevel anbefales det ikke å drikke alkohol mens du behandles med Cipralex.

HVORDAN DU BRUKER CIPRALEX
Dosering
Bruk alltid Cipralex slik legen din har foreskrevet. Kontakt legen eller apoteket hvis du er
usikker. Den vanlige dosen er:

Voksne
Depresjon:
Normal dose er 10 mg daglig. Legen din kan øke dosen. Den anbefalte maksimale dose er 20 mg daglig.

Panikklidelse:
Startdosen er 5 mg daglig den første uken, økende til 10 mg daglig. Legen din kan øke dosen. Den anbefalte maksimale dosen er 20 mg daglig.

Pasienter som er utsatt for å få panikkanfall kan oppleve forbigående perioder med økt angst i begynnelsen av behandlingen. Dette avtar normalt i løpet av de første 1-2 ukene. Det anbefales derfor lav startdose ved panikklidelse.

Eldre
Normal startdose er 5 mg daglig. Det anbefales at maksimal dosen holdes under 20 mg.

Spesielle risikogrupper
Det anbefales at pasienter med leversykdom får en startdose på 5 mg de første to ukene. Legen din kan øke dosen til 10 mg daglig.

Barn og ungdom (<18 år)
Cipralex skal ikke brukes av barn eller ungdom.

Øvrige hensyn
Sikkerheten av daglige doser med Cipralex over 20 mg er ikke grundig undersøkt. Legen din vil bare skrive ut høyere doser etter nøye overveielse.

Hvis du mener virkningen av Cipralex er for sterk eller svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Bruksanvisning
Cipralex tas daglig som en enkelt dose. Cipralex kan tas med eller uten mat. Tabletten svelges med ett glass vann. Tablettene skal ikke tygges.

Varighet av behandlingen
Som for andre legemidler til behandling av depresjon og panikklidelse kan det ta noen uker før du merker bedring. Fortsett å ta Cipralex selv om det tar noe tid før du merker bedring av tilstanden din.

Du skal aldri forandre dosen uten å ha snakket med legen din først.

Varigheten av behandlingen kan variere fra person til person. Fortsett behandlingen så lenge legen mener er nødvendig, selv om du begynner å føle deg bedre. Den underliggende sykdommen kan være langvarig, og hvis du stopper for tidlig kan symptomene komme tilbake. Det anbefales derfor at behandlingen fortsettes i minst 6 måneder etter at du har begynt å føle deg frisk.

Dersom du tar for mye av Cipralex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ta med deg pakningen.

Dersom du har glemt å ta Cipralex
Hvis du har glemt å ta en dose, fortsetter du med neste dose neste dag. Du må ikke ta dobbelt dose.

Effekter som kan opptre når behandlingen med Cipralex avsluttes
Å stoppe behandlingen brått med denne typen legemiddel kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme og hodepine. Når du har fullført behandlingen din anbefales det at du i samråd med legen gradvis over et par uker reduserer dosen.

MULIGE BIVIRKNINGER
Som alle legemidler kan Cipralex ha bivirkninger.

Bivirkningene er vanligvis milde og forsvinner vanligvis etter noen få dagers behandling. Vær oppmerksom på at noen av effektene også kan være symptomer på sykdommen og derfor vil avta når du begynner å bli bedre.

Si fra til legen din hvis bivirkningene er plagsomme eller varer mer enn 1-2 uker.

Bivirkninger sett i kliniske studier inkluderer:

Svært vanlige: (mer enn 1 av 10)
Kvalme

Vanlige: (mindre enn 1 av 10, men mer enn 1 av 100)
Sinusitt (tett eller rennende nese)
Nedsatt appetitt
Vanskeligheter med å sovne
Søvnighet
Svimmelhet
Gjesping
Diaré
Forstoppelse
Økt svette
Endret seksualfunksjon (forsinket ejakulasjon, problemer med ereksjon, nedsatt lyst, kvinner kan oppleve problemer med å oppnå orgasme)
Tretthet
Feber

Mindre vanlige: (mindre enn 1 av 100)
Søvnforstyrrelser
Smaksforandringer

I tillegg er det kjent at en rekke bivirkninger kan forekomme i sjeldne tilfeller med legemidler som virker på samme måte som escitalopram (den aktive substansen i Cipralex). Disse er:

Svimmelhet når du reiser deg opp, på grunn av lavt blodtrykk
Redusert natriumnivå i blodet (symptomer er følelse av å være syk og uvel, med muskelsvakhet og forvirring)
Tåkesyn
Oppkast
Munntørrhet
Unormale leverfunksjonstester (økt mengde leverenzymer i blodet)
Muskel- og leddsmerter
Høy feber, uro, forvirring, skjelvinger og plutselige muskelsammentrekninger kan være tegn på en sjelden tilstand man kaller serotonergt syndrom
Kramper, skjelvinger, bevegelsesproblemer (ufrivillige muskelbevegelser)
Hallusinasjoner, mani, forvirring, agitasjon, angst, endret personlighet, panikkanfall og nervøsitet
Problemer med vannlating
Melkeproduksjon hos kvinner som ikke ammer
Utslett, økt tendens til å få blåmerker, kløe, små områder med hevelser.

Informer lege dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

OPPBEVARING AV CIPRALEX
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Cipralex etter utløpsdatoen som er angitt på esken.

Ytterligere informasjon
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelsen

H. Lundbeck A/S
Postboks 361
1326 Lysaker

Dette pakningsvedlegget ble godkjent:
26.06.02

 

Artikkelategori: