Zeldox

Et nytt og lovende antipsykotikum
Av Eva Rognvik

Uten å overdrive kan man vel nesten kalle det for en revolusjon det som har skjedd innen farmakologien når det gjelder forskning og utvikling av nye og bedre medikamenter beregnet for psykiske lidelser de siste ti årene.
Gruppen antipsykotika eller nevroleptika har stått sentralt når det gjelder meningsmotsetninger mellom den biologiske psykiatrien og pasientgrupper.
Pasienter som i perioder blir tvunget til å bruke denne typen medisin har ofte store forbehold mot å ta nevroleptika da de betegner det som grusomt å stå på utsiden av seg selv, være direkte dopet og ikke kunne kjenne på følelser. I tillegg er nevroleptika av mange brukere forbundet med store og smertefulle bivirkninger som skjelving, vanskeligheter med å holde på avføring, parkinsonisme, ukontrollerte bevegelser og følelsen av å være dopet. Zoombi følelse på pasientspråket.

Når man har en psykisk lidelse og skal bli behandlet er tilliten mellom pasient og behandler fundamental.
Nevroleptika behandling kan derfor være vanskelig å akseptere , og er derfor ikke regnet som en god behandling for mennesker som dessverre er blitt tvangsmedisinert med denne medisinen i faser av livet der de ikke har kunnet ta ansvar for seg selv og andre har måttet gripe inn.
Det er stilt spørsmål ved om det er etisk riktig å fjerne ett symptom og bytte det ut med mange andre som i stedet gir store fysiske og psykiske ubehag av annen karakter. Fra psykiatriens side sees det på som viktig å hjelpe mennesker med å bli kvitt vrangforestillinger og hallusinasjoner, men som nevnt kan prisen være høy i form av bivirkninger.
Pasienter mener nei – ekstremister innen brukerorganisasjoner vil helst ha fjernet all denne medisinen for godt. Mer nøytrale grupperinger og majoriteten av fagfolk ser da på alternativet som kan innebære økning av tvang.
Det er også en kjensgjerning at før antipsykotisk medisin kom så var det svært bisarre metoder som ble benyttet av psykiatrien. Vi kan navne dårekister, reimer og lenker, insulin sjokk, lobotomi etc.
Så til tross for at den gamle typen nevroleptika på noen måte ikke har vært tilfredsstillende – så var den en overgang til noe bedre når den kom og ble benyttet.
Det beklagelige er at for noen så stod avgjørelsen om å skulle ta medisin ved psykoser som et valg mellom pest og kolera.
Det er på bakgrunn av dette at vi ønsker å skrive litt om at det de siste ti årene har skjedd veldig mye positivt på medisinfronten innen utvikling av midler brukt til psykiske lidelser.
I begynnelsen av nittitallet kom nye og forbedrete utgaver av antidepressive medisiner som med sin brukervennlighet åpnet opp for at mange flere kunne ta imot medikamentell behandling mot depresjon, dette var mennesker som tidligere ikke hadde tålt de tilgjengelige medisiner på grunn av bivirkninger. Selv gamle antidepressiva ga mye mindre bivirkninger en de da tilgjengelige antipsykotikum som fantes.
Det kunne virke som om lettpsykiatrien var blitt inn å kikke nærmere på , mens tungpsykiatrien stod tilbake med antikke løsninger for sine pasienter.
Det er derfor det er så gledelig for mange at det også innen antipsykotikum de siste årene er kommet store forbedringer som gjør at mennesker med psykoser kan få god hjelp uten å måtte lide og føle seg fullstendig slått ut av bivirkninger.
Mange mennesker forteller om en helt ny tilværelse etter å ha blitt presentert for og trappet opp på de nye medisinene. Gevinsten av dette er ikke bare en god opplevelse for dem som tar medisinen – det er også godt for nettverket rundt pasienten at mennesker kan få behandling for alvorlige lidelser uten å være preget og sterkt redusert av behandlingen.

Vi har lyst å presentere litt fakta om denne nye gruppen antipsykotikum generelt, og presenterer ett av dem, Zeldox spesielt.
Til å informere oss og svare på spørsmål, har vi fått Professor Anders Lund.
Anders Lund er professor i Psykiatri ved Psykiatrisk Institutt, Haukeland Sykehus. Han er en av de behandlere som har benyttet disse nye medisinene med stor tilfredsstillelse. Han sitter på bred klinisk erfaring med brukernes opplevelse av å bytte ut gammel medisin med nye antipsykotika. I tillegg har han forskningserfaring med de nye medikamentene i forbindelse med funksjonell kjerneavbildning.
Han presiserer at det er kommet flere nye antipsykotiske medikamenter med noenlunde lignende profil de senere årene : Zyprexa, Seroquel, Solian og Risperdal. For så vidt minner også Leponex på en del vis om disse medikamentene, men for mange har det flere bivirkninger.

Om Zeldox får vi opplyst på apotek at det ikke er beskrevet at det gir vektøkning og at det har milde og forbigående bivirkninger. Zeldox ( Ziprasidon) ble registrert i Norge i desember 2001, og ble tilgjengelig for norske pasienter i mars i år både som intramuskulær injeksjon for akutte episoder samt som kapsler for vedlikeholdsbehandling. Zeldox ble også frigitt for blå resept fra første juli i år.

Anders Lund, Hva er egentlig et nevroleptikum eller antipsykotikum,
For hvem er det beregnet og hvordan skal det virke ?
Det er medisiner som er antipsykotiske;dvs at de fjerner for de fleste hallusinasjoner og vrangforestillinger. Noen av de nye preparatene har også en viss antidepressiv effekt. Hovedgruppen pasienter som får tilbud om denne typen medisiner er schizofrene.

Er det vanskelig å få pasienter til å ta denne typen medisin
de gamle typene ble jo assosiert med så mye ubehag og smerte for mange ?
Ja, definitivt. Det krever god tillit mellom pasient og lege.

Hva er årsaken til at mange pasienter kutter ut behandling
og blir dårlig igjen – kan det være at medisinbruken er for besværlig ?
For de fleste er det slik at de har bivirkninger med medikamenter, og en del av dem
gamle antipsykotiske medisinene ga definitivt mye bivirkninger. Derfor føler pasientene seg bedre en kortere periode uten denne typen medikamenter, men vi ser regelmessig at mange av disse som slutter med medisiner blir tvangsinnlagt på sykehus etter seponering på grunn av økende hallusinasjoner og vrangforestillinger. Det er svært trist

Er det noen spesifikke tilstander Zeldox er bedre på enn andre ?
Det er slik at nyere antipsykotika kan forbedre det vi kaller kognitive funksjoner, kort
sagt er det konsentrasjonsevne og hukommelse. Mannesker med schizofreni fungerer ofte dårlig på grunn av denne typen problemer. Mange opplever at de ” våkner opp” med de nye medikamentene på grunn av dette. Zeldox kan kanskje ha spesielle fordeler i denne sammenheng. Dessuten har det også en antidepressiv effekt.

Kan Zeldox gi like god effekt som de gamle tunge antipsykotika ?
Sannsynligvis, men pr i dag er den kliniske dokumentasjonen selvsagt ikke så
Omfattende som for de eldre som har vært lengre på markedet.

Hvordan er den ideelle måten å begynne på denne typen medisin?
Må man være medisinfri fra før eller kan man ganske enkelt svitsje over fra annen medisin ?
Kort sagt trenger man ikke være medisinfri, men for noen av de gamle
medikamentene kan det være riktig å trappe ned dosen gradvis.

Kan Zeldox kombineres med annen medisin eller er det visse typer som gir kontraindikasjoner ?
Eneste sikre kontraindikasjon er hjertesykdom – her må dette tas opp med
behandlende lege.

Vil man bli dopet ” zoombi” eller asosial av å bruke Zeldox ?
Mange er redd for at det ikke bare skal fjerne vanvittige tanker og psykoser – men også fjerne det kreative, tenkende og skapende, har du noen erfaring med dette >?
Ved schizofreniner er mitt klare inntrykk at man ikke på noe vis blir neddopet av
Zeldox. Snarere tvert imot. En må være klar over at dette er en alvorlig sykdom, som trenger behandling. Zeldox er i så sammenheng et svært godt alternativ.

Vil man kunne fungere i en jobbsituasjon, kjøre bil, betjene maskiner når man bruker Zeldox?
Ja

Hvor lang tid må man beregne fra man starter behandling til man har effekt av medisinen ?
Svært varierende, effekten kan komme svært raskt ved injeksjoner ( sprøyter) ellers
må en trappe opp dosen, men etter en ukes tid merker en definitive tegn på effekt hos dem denne medisinen virker på.

Hvor hyppig legekontakt bør man ha under start og opptrapping og videre under vedlikehold?
Ved starten synes jeg en bør ha legesamtale i alle fall en gang i uken. Ved god effekt,
Og vedlikehold, kanskje en gang i måneden eventuelt sjeldnere.

Skal man som pasient avfinne seg med en resept avlevert fra resepsjonen av legesekretær
eller bør man bli sjekket og evaluert jevnlig av lege ?
Selvsagt skal man vurderes av lege.

Er antipsykotikum og bruken av disse noe allmennleger med dårlig tid og minimal kunnskap om psykiatri bør befatte seg med eller bør pasientene be om henvisning til psykiater eventuelt poliklinikk for å være sikker på å få skikkelig og forsvarlig behandling ?
Ved start av behandling for en så alvorlig lidelse som schizofreni eller annen psykose,
synes jeg at en bør utredes, diagnostiseres og starte medikamentell behandling hos spesialist i psykiatri. Dessverre er det mangel på slike spesialister

Er det noe man som pasient kan stille krav om når det gjelder oppfølging og behandling
Ja; jevnlig legebesøker alltid en fordel. Mange allmennleger er nå blitt mye flinkere i
Å behandle denne typen lidelser, og liker det også. Jeg synes at vedlikeholdsbehandlingen for denne type lidelser definitivt kan foregå hos en interessert allmennlege.

hvor viktig er det med tett oppfølging og samtaler kombinert med bruk av psykofarmaka?
Svært viktig

Er det riktig at Zeldox ikke gir vektøkning ?
Det ser slik ut at det ikke gir denne typen problemer, ja.

Er det vanlig at pasienter selv kutter ut medisinering nettopp på grunn av at de ikke klarer å leve med så stor vektøkning som mange typer antipsykotikum gir ? I så fall, skjer dette ofte ?
Ja, forholdsvis ofte.

Hva bør leger gjøre når pasienter visner misnøye, klager på ubehag og økning i vekt ?
Vurdere å skifte preparat, hvis pasienten bruker en medisin som er kjent for å gi denne
typen bivirkninger

På Internet og i Felleskatalog står det ofte om antipsykotikum at de har negative effekter på lindiparmetre, totalkolesterol , triglyserider, glukose, fastende insulin. Kan du forklare hva dette betyr ? Videre står det at enkelte medisiner kan gi økt fare for diabetes. Er dette tilfelle med Zeldox – og i så fall, bør ikke leger da gjøre oppmerksom på slik at pasienter får mulighet til å sjekke om det ligger diabetes til familien – for å ta forhåndsregler ?
- En del antipsykotiske medikamenter kan gi tendenser til uheldig sammensetning av
fettstoffer i blodet og tendens til svært forsiktig utvikling av en mild form for sukker
syke. Det ser ikke ut til at Zeldox har denne typen bivirkning.

Bør legene følge overnevnte paramenter for pasientene sine? Hvordan og hvorfor ?
For noen pasienter på noen medikamenter kan det være viktig. Imidlertid er det slik
at ikke noe antipsykotikum er en vidundermedisin for alle. Ulike bivirkninger er selvsagt ulike for pasientene, og effekten kan også variere mellom ulike pasienter.
Individuell behandling er selvsagt det beste. Jeg må også nevne at noen pasienter fungerer best totalt på gammeldags type av antipsykotisk medisin. Dette er viktig. Ingen på antipsykotikum bør slutte med medisinen de står på uten etter samtale med lege; Og det er ikke slik at et av de nye preparatene definitivt er best for alle. Fordeler og ulemper må veies opp mot hverandre. Noen mennesker trenger også injeksjoner av denne typen medisiner, og pr. i dag er ingen av de nye kommet i langtids virkende injeksjonsform. Risperdal kommer imidlertid med dette like over nyttår og for mange mennesker blir det en stor fordel.
Hvordan kan complianse bedres blant pasientene som trenger slik medisin ? Hva er viktigst ?
Kan et skriftlig informasjonsprogram for pasienter og pårørende være viktig?
- Complianse er ofte dårlig. Den er helt avhengig av et godt lege - pasient forhold !
Skriftlig informasjon er alltid bra.
Er et preparat som ikke gir vektøkning eller fare for diabetes å foretrekke hvis effekt og toleranse er lik ?
Ja.

Hvordan vil du si at det ideelle antipsykotikum skal se ut ?
Lite bivirkninger og god effekt. For en del svært vanskelig behandlbare er Leponex en
Vidundermedisin, og ingen av oss som arbeider med dette forstår hvorfor ut fra reseptor effektene. Det er ikke enkelt.
Finnes det pr. i dag noe preparat som er i nærheten av dette ?
Kanskje et av de nye ? men jeg kan ikke peke på et enkelt. For mange kan nok Zeldox
være et slikt preparat.
Det står at Zeldox gis i intramuskulær injeksjon og i kapsler – er dette en fordel og i så fall hvorfor ?
Injeksjoner kan gi svært rask effekt; så kan en gå over til å spise Zeldox.
Hva vil du anbefale pasienter som ønsker å spise Zeldox ?
Ta kontakt med legen for å drøfte det.
Det hender dessverre ofte at når pasienten kommer til allmennlegen og ber om et bestemt – ofte nytt preparat – så har ikke legen hørt om det, men tilbyr noe annet såkalt tilsvarende. Er det ikke lettvint å bare avfeie med at ting er ” det samme ” ?
Kanskje bør en vurderes av spesialist for å skifte medikament fra et av de gamle til
Zeldox. Det er imidlertid for få psykiatere her i landet.
Har du til slutt noen råd til pasienter som opplever dette, hvordan de eventuelt kan formidle til legen at legen kan få informasjon eller kunnskap om de nevnte preparat, uten at legen vil føle seg provosert eller belært av pasienten?
Ta det opp på en saklig måte – leger er også sårbare mennesker som ” kan gå i
forsvar ”.

 

Artikkelategori: