Sosialkontorene

Hjelpen sosialkontorene gir, varierer fra kommune til kommune og fra sosialkontor til sosialkontor. Denne informasjonen er hentet fra en brosjyre som er utarbeidet av et sosialkontor i en drabantby utenfor Bergen.

Hjemmetjenesten, pleie og omsorgstjenesten ivaretar pleie og omsorgs oppgaver i hjemmene. For eksempel sykepleie, hjemmehjelpstjenester og husmorvikar. Her er det samarbeid med lege, sosialkontor og spesialisthelsetjenesten.

Sosialkontoret skal ideelt sett vise klienter hvordan de får best mulig hjelp til å løse sine problemer. Noen problemer blir løst ved kontoret, andre ganger blir en vist til an annen instans som kan løse dem bedre. Flere kontorer samarbeider ofte for å kunne gi best mulig hjelp. Hjelpen skal være til selvhjelp. Du får råd og veiledning i økonomiske spørsmål og hjelp til å sette opp budsjett, råd om nedbetaling av lån etc. I noen tilfeller kan sosialkontorene gi nødvendig økonomisk hjelp. Slik hjelp er midlertidig i en periode mens man venter på inntektsøkning eller reduserte utgifter.

Barnevernet skal jobbe for at barn får hjelp i rett tid, i første rekke skal barnevernet gi hjelp hjemme slik at barn og foreldre kan fortsette å leve sammen. Ofte er det slik at omsorgsovertakelse kan unngås dersom foreldrene eller andre kontakter sosialkontoret på et tidlig tidspunkt.

Legekontorene gir hjelp i form av samtale og behandling. Her kan du også få henvisning til spesialist. Det kan ordnes med en innleggelse på sykehus dersom det er bruk for det. I enkelte bydeler har man også fysioterapitjeneste knyttet til bydelen. De jobber med barn med funksjonshemminger og sammensatte problem, med eldre folk og med funksjonshemmede. Helsestasjonene kan samarbeide med foreldre, henvise videre til psykolog, logoped eller fysioterapeut. De samarbeider med sykehus og spesialister, PPT, sosialkontor og hjemmetjeneste.

Pedagogisk psykologisk kontor er et sted der foreldre kan søke råd om barnets trivsel, tilpasning og opplæring. Ungdom kan sjøl ta kontakt. Her arbeider psykologer, pedagoger og sosionomer. PPT- kontoret samarbeider med skole, barnehage og helsestasjon, samt andre som arbeider med barn. PPT-kontoret har et lekotek som er et spesialpedagogisk tilbud. Alle tjenester ved PPT-kontoret er gratis.

For personer med angst & depresjon kan sosialkontoret være behjelpelig med å skaffe time hos psykolog eller lege, av og til innvilger de støtte til dekning av timer hos psykolog eller psykiater. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. I trygdesaker skal sosialkontoret være behjelpelig med å skrive en sosialrapport som styrker søknaden. Det viser seg at en sosialrapport har tyngde som et vedlegg til en søknad. Sosialkontoret kan i kriser være behjelpelig med å finne bopel. De kan også skaffe deg en støttekontakt om du trenger det. De skaffer også avlastninghjem for barna når det er nødvendig eller hensiktsmessig og av og til uten at du ønsker det..

Derfor til alle småbarnsforeldre med angst eller depresjon: Vær obs på når du oppsøker sosialetaten at det kan sitte en nyutdannet ærgjerrig sosionom som ikke skjønner bæret av dette med angst og depresjon, som kan, om du ikke ser vedkommende an, sette i sving både barnevern og det som verre er.. i total uvitenhet og ærgjerrighet. Så vi vil gå så langt som å anbefale småbarnsforeldre eller aleneforeldre med angst eller psykiske plager å heller oppsøke en privat psykolog for råd og veiledning. Alt for mange har dessverre angret bittert at de gikk på sosialkontoret og fortalte om sine psykiske lidelser og sin fortvilelse.

Og om ståa er slik at du må søke hjelp på sosialkontoret og du er "ute å kjøre" så ta med en advokat, eller en du kjenner som du vet kan ivareta deg om noe skulle gå galt.

Deler av stoffet er tatt fra "Angstens Utganger", Eva Rognvik, Pax Forlag-1995

 

Artikkelategori: