TILBAKE TIL LIVET

Beskrivelse: 

Mehlum skriver i introduksjonen at selvmord kanskje er den mest ensomme av alle handlinger, samtidig er det få andre ting som griper så grunnleggende inn i andres liv

Boken angår de fleste av oss. Selvmord - et fenomen med sammensatte årsaker - representerer en massiv utfordring for liv og helse, men også for vår forståelse av oss selv og våre verdisystemer.
Med utgangspunkt i moderne selvmordsteori og en oppdatert beskrivelse av epidemiologiske og kliniske data gir denne boken en framstilling av de viktigste virkemidler man rår over i selvmordsforebyggende arbeid. En rekke arenaer som er aktuelle for nye innsatser i forebygging er omtalt, f.eks helsevesen, skole, arbeidsplass og massemedier.
Selvmord kan verken forstås eller forebygges ut fra noen enkelt faggruppes ståsted. Boken er derfor skrevet for en tverrfaglig målgruppe og kan med fordel leses av fagfolk i helse- og sosialsektor, skole, eldreomsorg, kirke og kulturliv, foruten de som vil engasjere seg og få større innsikt i dette feltet.