Arkiv

Panikkangst

Som lyn fra klar himmel setter det inn: brystsmerter, hamrende hjertebank, svimmelhet og kvelningsfornemmelse. Beskrivelse av et hjerteinfarkt? Det kunne det godt være. Men det beskriver også et typisk panikkanfall.
Artikkelen er fraLommelegen.no

Hva er panikkangst?
Hovedtrekket her er tilbakevendende anfall av alvorlig angst (panikk). Denne angsten er ikke som ved fobiene begrenset til spesielle situasjoner eller omstendigheter og er derfor uforutsigbar.

Hypothyreose

Når behandling ikke gir full restitusjon.
Av Grete Fischer
Høgskulen i Sogn og Fjordane

Klippet fra tidsskrift for Norsk Psykologforening. Hieronimus tar ikke stilling til innholdet i artikkelen.

Lavt stoffskifte er i de fleste tilfeller en kronisk lidelse.
Ikke alle får tilbake full funksjonsevne ved medikamentell behandling. For de dette gjelder vil tilpasningen til en endret helsetilstand by på en rekke utfordringer. De psykologiske utfordringene vil bli belyst ut fra

Tyrannsjefer kan være psykopater

Utad er han sjarmerende og vellykket, men bak fasaden truer en tyrann. -Sjefer med psykopatiske trekk er et økende problem, mener norske eksperter.

Odd Hellesøy har lang erfaring som psykiater og organisasjonsrådgiver. Stadig blir han leid inn for å hjelpe til med å løse fastlåste konflikter på arbeidsplasser.

Og ikke sjelden har den vrange sjefen skylden.

- Jeg ser ofte sjefer som er følelsesmessige kalde, som utnytter kollegene og nekter å lytte til andre - trekk som også er kjent hos psykopater, sier Hellesøy.

KUNST OG OVERLEVELSE

Om det friske og det syke. Hvem er ’de gale’? Hvem er ’de normale’?
Horisont – debattforum i Bergen på DNS. Småscenen lørdag 2. november kl. 12.00:

Bergen Pokitikammers mening om behandling av psykiatriske pasienter

Trygve Hillestad svarer på spørsmål fra Hieronimus.

God omsorg på vikende front?

Forutsetningen for et godt helsevesen og vellykket behandling er at man gir god omsorg. Er verdien av empati og tid til den enkelte pasient på vikende front i helsetjenesten?

Markedets språk har inntatt helsevesenet. Det snakkes om produksjon av tjenester, antall liggedøgn, om å forvalte store produksjonsanlegg. Den omsorgsfulle holdningen til den syke er i ferd med å havne i
skyggen av økonomien, skriver Per Nortvedt, førsteamanuensis ved Institutt for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo i denne kronikken i Aftenposten 20.08.02

LOV OM ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV PSYKISK HELSEVERN

(PSYKISK HELSEVERNLOVEN)-BISTAND FRA POLITIET

Det følger av politilovens § 2 nr 5, jfr politiinstruksens § 2-2 nr 5, at politiet på anmodning plikter å yte andre offentlige myndigheter vern og bistand under deres tjenesteutøvelse når dette følger av lov og sedvane. Videre skal politiet etter politilovens § 2 nr 6, jfr politiinstruksens § 2-2 nr 6, samarbeide med andre myndigheter og organisasjoner tillagt oppgaver som berører politiets virkefelt så langt regler gitt i eller i medhold av lov ikke er til hinder for det.

Behov for egen ambulanse innen psykiatrien

Aurora i Bergen etterlyser et slikt tilbud i et brev til Helsedepartementet

Vi i Aurora Bergen mener det er et behov for en egen ambulansetjeneste i det psykiatriske helsevesen. I dette brev vil jeg kort kartlegge og argumentere for dette behovet, legge frem hvordan oppgavene en slik ambulansetjeneste kunne utført blir løst i dag samt peke på en del momenter ved opprettelse av en slik tjeneste.

Pårørende utslitt av psykiatrikrisen

Krisen i Oslo-psykiatrien går ut over de pårørende, mener Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri.

Avmakt, frykt og utslitthet er vanlige følelser blant medlemmene.
Mange av våre medlemmer er presset ut i uføretrygd. Den svingdørspolitikken som drives i psykiatrien i dag fører til stor utrygghet og merbelastning for pårørende, sier Bjørg Njaa, leder i Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP).

En kognitiv modell for behandling av sosial Fobi: Kliniske erfaringer

TIDSSKRIFT FOR NORSK PSYKOLOGFORENING 2001 • 38 • 1141 - 1148 SOSIAL FOBI 1141
En kognitiv modell for behandling av sosial fobi:
Kliniske erfaringer
Finn Magnus Borge, Asle Hoffart, Svein Myklebust og Gro Nore
Modum Bads Nervesanatorium, Vikersund
A cognitive model of social phobia:
Clinical observations
Theoretical and therapeutic principles of treating
social phobia based on Clark and Wells`s model are
presented. The model emphasises the influence of an
attentional shift to self-focus and other safety seeking

Sider

Abonner på RSS - Arkiv